Tartalomjegyzék

  A dokumentumot hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  Megtekintés / letöltés PDF formátumban: Megtekintés / letöltés
  Teamcollab.eu ÁSZF

  Teamcollab.eu

  Általános Szerződési Feltételek

  Bevezetés

  A Teamcollab.eu felhasználási szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a TeamCollab Solutions Kft.  (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon/app-on (https://teamcollab.eu, https://www.teamcollab.eu, https://account.teamcollab.eu, https://okr.teamcollab.eu ,  a továbbiakban: Teamcollab.eu ) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

  Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján / mobil alkalmazásán (https://teamcollab.eu, https://www.teamcollab.eu, https://account.teamcollab.eu, https://okr.teamcollab.eu ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető tartós adathordozón, a következő weboldalról: https://teamcollab.eu/aszf

  Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.  Szolgáltatói adatok

  A szolgáltató neve: TeamCollab Solutions Kft.

  A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszkezelés helye): 1136 Budapest, Tátra utca 5. A ép. al. 2.

  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@teamcollab.eu

  Cégjegyzékszám:  0109353235

  Adószáma: 27309443241

  Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:

  Telefonszáma: +36 20 397 8721

  A szerződés nyelve: magyar

  A tárhely-szolgáltató adatai:

  Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland, support@microsoft.com  Hatály és alapvetés:

  1.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

  2.  A jelen Szabályzat 2020. július 26. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások), mely módosítás esetén a Felhasználónak joga van a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. A módosítások nem értintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításnak nincs visszaható hatálya.

  3.  Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal / mobil alkalmazás, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal / mobil alkalmazás terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

  Általános rendelkezések

  1. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel.
  2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal / mobil alkalmazás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.
  3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldal / mobil alkalmazás tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.


  Az elektronikus szerződéskötés lépései

  1. A Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus megrendelő/előfizetői űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg.
  2. Felhasználó a szolgáltatás megrendelése/előfizetése során megadja a szerződés létrejöttéhez szükséges adatait.
  3. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a igénybevételi folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
  4. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének/előfizetésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
  5. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást visszaigazolta és azt aktiválta.
  6. A szolgáltatás aktiválásáról, azaz a szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó részére.
  7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.
  8. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére - a rendelkezésre állási idő figyelembevételével - folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.
  9. A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy a díj beérkezését követően szolgáltatása a Felhasználó részére azonnal elérhető.
  10. Felhasználó a fizetős szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt szolgáltatási díjat köteles megfizetni. 
  11. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplővel.


  Felelősségek

  1. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok.
  2. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
  3. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait, azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Felhasználóra hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.
  4. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.
  5. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.
  6. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.
  7. Az egyes Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

  A Szolgáltatás díjai

  1. Az egyes díjköteles szolgáltatások mindenkori díjszabása a weboldalon található, az Előfizetés aloldalon.

  2. A díjakat a Felhasználó kizárólag a Szolgáltató által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki.

  4. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres előre utalásos/banki befizetéses, online bankkártyás (Barion) fizetési visszajelzés után aktiválódik, azonnal.

  Barion:

  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

  5. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

  6. A Szolgáltató főszabályként elektronikus számlát bocsát ki a befizetésekről.

  Szolgáltatás megtagadása

  1. Amennyiben a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni. A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználó valamennyi szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.
  2. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF különös rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú felmondásra is okot adna.
  3. A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Felhasználót a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól.

  Panaszkezelés

  1. Weboldalunk és társaságunk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

  2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

  3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

  4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

  A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

  6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

  •  Baranya Megyei Békéltető Testület

   Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

   Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

   Fax száma: (72) 507-152

   Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

   Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

   E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

    

   Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228. Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

   Fax száma: (76) 501-538

   Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

   Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

   E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

    

   Békés Megyei Békéltető Testület

   Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

   Telefonszáma: (66) 324-976

   Fax száma: (66) 324-976

   Elnök: Dr. Bagdi László

   Honlap cím: www.bmkik.hu

   E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

    

   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

   Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

   Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

   Elnök: Dr. Tulipán Péter

   Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

   E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

    

   Budapesti Békéltető Testület

   Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

   Telefonszáma: (1) 488-2131

   Fax száma: (1) 488-2186

   Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

   Honlap cím: www.bekeltet.hu

   E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

    

   Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Elnök: Dr. Horváth Károly

   Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

   E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

    

   Fejér Megyei Békéltető Testület

   Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

   Telefonszáma: (22) 510-310

   Fax száma: (22) 510-312

   Elnök: Dr. Vári Kovács József

   Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

   E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

    

   Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-217 Elnök: Dr. Bagoly Beáta

   Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

   E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

    

   Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

   Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

   Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

   Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

   Fax száma: (52) 500-720

   Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

   Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

   E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

    

   Heves Megyei Békéltető Testület Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440. Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

   Elnök: Dr. Gondos István

   Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

   E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

    

   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet Telefonszáma: (20) 373-2570 Fax száma: (56) 370-005

   Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

   Honlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

   E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

    

   Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

   Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

   Telefonszáma: (34) 513-010

   Fax száma: (34) 316-259

   Elnök: Dr. Bures Gabriella

   Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

   E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

    

   Nógrád Megyei Békéltető Testület

   Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

   Telefonszám: (32) 520-860

   Fax száma: (32) 520-862

   Elnök: Dr. Pongó Erik

   Honlap cím: www.nkik.hu

   E-mail cím: nkik@nkik.hu

    

   Pest Megyei Békéltető Testület

   Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

   Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

   Telefonszáma: (1)-269-0703

   Fax száma: (1)- 269-0703

   Elnök: Dr. Koncz Pál

   Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

   E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

    

   Somogy Megyei Békéltető Testület

   Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

   Telefonszáma: (82) 501-000

   Fax száma: (82) 501-046        

   Elnök: Dr. Csapláros Imre

   Honlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet

   E-mail cím: skik@skik.hu

    

   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

   Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

   Telefonszáma: (42) 420-180

   Fax száma: (42) 420-180

   Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

   Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

   E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

    

   Tolna Megyei Békéltető Testület

   Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

   Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

   Fax száma: (74) 411-456

   Elnök: Mónus Gréta

   Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

   E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

    

   Vas Megyei Békéltető Testület

   Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

   Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

   Fax száma: (94) 316-936

   Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

   Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

   E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

    

   Veszprém Megyei Békéltető Testület

   Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

   Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

   Fax száma: (88) 412-150

   Elnök: Dr. Herjavecz Klára

   Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

   E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

    

   Zala Megyei Békéltető Testület

   Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

   Telefonszáma: (92) 550-513

   Fax száma: (92) 550-525

   Elnök: Dr. Molnár Sándor

   Holap cím: www.bekelteteszala.hu

   E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

  7. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

  8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

  9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

  10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

  11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

  • az eljáró bíróságot;
  • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
  • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
  • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
  • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

  A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.  Szerzői jogok

  1. Miután a https://teamcollab.eu, https://www.teamcollab.eu, https://account.teamcollab.eu, https://okr.teamcollab.eu , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://teamcollab.eu, https://www.teamcollab.eu, https://account.teamcollab.eu, https://okr.teamcollab.eu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
  2. A https://teamcollab.eu, https://www.teamcollab.eu, https://account.teamcollab.eu, https://okr.teamcollab.eu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
  3. Tilos a https://teamcollab.eu, https://www.teamcollab.eu, https://account.teamcollab.eu, https://okr.teamcollab.eu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://teamcollab.eu, https://www.teamcollab.eu, https://account.teamcollab.eu, https://okr.teamcollab.eu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
  4.  A https://teamcollab.eu, https://www.teamcollab.eu, https://account.teamcollab.eu, https://okr.teamcollab.eu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.


  Felmondási jog

  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

  Adatvédelem

  A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://teamcollab.eu/adatvedelem

  Egyéb rendelkezések

  1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

  2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

  3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

  4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

  5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala/mobil applikációja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. 

  6. Szolgáltató a weboldalán található szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

  7. Szolgáltató  – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

  8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.
  A dokumentumot hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  Megtekintés / letöltés PDF formátumban: Megtekintés / letöltés