Tartalomjegyzék

  A dokumentumot hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  Megtekintés / letöltés PDF formátumban: Megtekintés / letöltés
  A legutóbbi frissítés dátuma: 2024.05.15
  Bölcső Alapítvány adatvédelmi szabályzat

  Bölcső Alapítvány


  Belső adatvédelmi szabályzat

  BEVEZETÉS


  A/Az Bölcső Alapítvány (1082 Budapest, Futó utca 22-24. fsz.5., adószám:  18852613-1-42, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-01-0000010) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) belső adatkezelési folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljából alá veti magát a következő szabályzatnak.
  Jelen szabályzatot az adatkezelő többi szabályzatának előírásaival összhangban kell értelmezni. Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatban ellentmondás áll fenn a jelen rendelkezések és bármely más, a jelen szabályzat hatályba lépése előtt hatályba lépett szabályzat előírásai között, úgy abban az esetbe a jelen szabályzat rendelkezései az irányadóak. 
  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
  A szabályzat a munkaszerződések részét képezi. Jelen szabályzat a Munka Törvénykönyvéről szóló I. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján belső szabályzatnak, mint a munkáltató egyoldalú nyilatkozatának minősül.

  A szabályzat módosításai a munkavállaló előzetes értesítése mellett, 15 napos felkészülési idő után lépnek hatályba.

  ELÉRHETŐSÉGEK

   AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

  Név: Bölcső Alapítvány

  Székhely:  1082 Budapest, Futó utca 22-24. fsz.5.

  E-mail:  zita@bolcso.hu; bolcso1@gmail.com

  Telefon:  06209443566


   A SZABÁLYZAT CÉLJA

  Jelen szabályzat célja, hogy az érintettek a GDPR 13. cikke alapján megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Szolgáltató által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljairól, jogalapjairól, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségeiről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  Jelen szabályzattal a Szolgáltató biztosítani kívánja az általa végzett adatkezelések törvényességét, az adatvédelem alkotmányos elveinek és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. 


  FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

  1.    „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

  2.    „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

  3.    „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

  4.    „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

  5.    „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

  6.    „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

  7.    „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

  A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

  A személyes adatok:

  a)    kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

  b)    gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

  c)    az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

  d)    pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

  e)    tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR-ben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

  f)    kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

  Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

  Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.   ÁLLÁSHIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS (MUNKAERŐFELVÉTEL)

  1.    A Szolgáltató a weboldalon megadott felületeken, e-mail címeken és postai úton fogadja a jelentkezők önéletrajzát. A papír alapú és az elektronikus módon érkezett önéletrajzok azonos elbírálás alá esnek. 

  2.    A meghirdetett álláshirdetések esetében az adatkezelő tájékoztatja a jelentkezőket a jelen szabályzatban foglaltakról, a nem meghirdetett álláshelyre való jelentkezés esetén pedig a Szolgáltató válaszlevelet küld a jelentkezőnek, amelyben tájékoztatja a jelen szabályzatban foglaltakról. 

  3.    Adatkezelő álláshirdetésére jelentkezők elektronikus üzenetet kapnak, melyben tájékoztatja őket az adatkezelő az adatkezelésről, illetve a pályázatának állapotáról.

  4.    Az üzenetben a jelentkezők további információt, illetve a személyes adatainak törlését kérhetik a/az  zita@bolcso.hu; bolcso1@gmail.com  e-mail címen.

  5.    Az adatkezelő a benyújtott pályázaton, majd a kiválasztási eljáráson kívül nem gyűjt további adatokat a pályázókról.

  6.    Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása, illetve az Info tv. 6. § (6) bekezdése. Az érintett az önéletrajza elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az önéletrajzát a jelen szabályzatnak megfelelően kezelje.

  7.    Az adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére a munkaviszony későbbi létesítése céljából, megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása.

  8.    Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő első körben a kiválasztás végéig, majd - ha nem érkezik az érintettől törlési kérés - további 1 évig kezeli a személyes adatokat.

  9.    A kezelt adatok köre: A jelentkező következő adatai: Név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, elérhetőség, iskolai végzettségre- képzésre vonatkozó adatok, fénykép, nyelvismeretre, szakmai gyakorlatra, előző munkahelyekre, hobbira vonatkozó adatok, illetve az érintett által megadott egyéb adatok.

  10.    Az érintettek köre: Álláshirdetésre/pályázatra jelentkező valamennyi érintett.

  11.    Esetleges címzettek köre: Az adatkezelő a jelentkezés során az érintettől kapott dokumentumokat (önéletrajz, motivációs levél, pályázati anyag) nem továbbítja harmadik félnek. 

  12.    Az érintettek jogai:

  a.    Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 
  b.    Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
  c.    Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 
  d.    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
  e.    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt indokok valamelyike fennáll.
     MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

  o    Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos egészségügyi adatok kezelése: A Szolgáltató az egészségügyi alkalmasság eldöntése céljából egészségügyi szolgáltatótól származó alkalmassági eredmény alapján dönt az adott vagy leendő munkavállaló egészségügyi alkalmasságáról. A Szolgáltató csak az egészségügyi alkalmasság tényét bizonyító adatot kezeli.

  o    A megváltozott munkaképességű munkavállalók: A megváltozott munkaképességű munkavállalókra adatkezelési szempontból azonos szabályok vonatkoznak, mint a Szolgáltató munkavállalóira. A vonatkozó jogszabály alapján a Szolgáltató kezeli a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapotára vonatkozó adatokat (szakértői bizottság szakvéleménye, határozat a megváltozott munkaképességről)

  o    Súlyos fogyatékosság adókedvezménye: Nem kell a munkahelyen leadni az orvosi igazolást, azt a Szolgáltató nem tartja nyilván. Helyette egy “Adóelőleg-nyilatkozatot” kell kitölteni, amiben a munkavállaló jelöli, hogy kéri a súlyos fogyatékosság adókedvezmény figyelembe vételét a munkabére számításakor. A munkavállaló ezen nyilatkozat kitöltésével az adatkezeléshez hozzájárul.

  o    Munkavállalók oktatása: A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a munkavállalók oktatására harmadik féllel szerződjön. Amennyiben az oktatás jogszabály alapján kötelező a munkaviszony ellátásához, úgy a harmadik fél a Szolgáltató adatfeldolgozójaként dolgozza fel a munkavállaló adatait, minden más oktatás esetében a Szolgáltató jogos érdekében kerül továbbításra a harmadik félhez a személyes adat. 

  o    utazásszervezés: A Szolgáltató a munkavállalóinak munkaviszonyuk fennállása alatt a munkaviszonyukkal összefüggésben vagy a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból utazásokat is szervez, melyhez az elengedhetetlenül szükséges személyeses adatokat kezeli, illetve az utazást szervező társaság felé továbbítja. A Szolgáltató a munkavállalókat az utazás feltételeiről az utazást megelőzően tájékoztatja. 
  Az utazásszervezés lebonyolításához szükséges az utazókra vonatkozó mindenkor érvényes személyes adatokat az utazásszervezéssel foglalkozó munkatársak a feladatkörükben kizárólag az utazás megszervezése érdekében az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legfeljebb a munkaviszony megszűnéséig kezelik elektronikus formában kizárólag a Szolgáltató informatikai eszközeivel.

  o    Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés: A Szolgáltató munkavégzésre irányuló tanulói jogviszony keretében is foglalkoztat személyeket, melyekre a jelen pontban foglalt tájékoztatás az irányadó. 

  o    Egyéb rendelkezések: A felvett munkavállalók adatait elektronikusan és papíralapon is tárolja a Szolgáltató. A munkavállalók azon személyes adatai kerülnek felvételre, amelyek a munkaviszony létesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek. 

  o    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: A munkavállaló valamennyi olyan személyes adata, ami a munkaviszony létrehozása, és fenntartása érdekében szükséges.

  o    Az érintettek köre: Az adatkezelővel munkaviszonyban álló valamennyi érintett.

  o    Az adatkezelés célja: Munkaviszony létesítése, fenntartása vagy megszüntetése. A munkaviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

  o    Az adatkezelés jogalapja: az Mt. 10. §-a, és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 2. § (7) bekezdés, a 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 1. sz. melléklete, a 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 2. § e), 3. § j). A jogos érdek megnevezése: a hatékony üzleti működés, jogszerűség.

  o    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő a személyes adatokat a munkavállaló jogviszonyát követő 10 évig kezeli az adatokat, vagy a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig, kivéve a társadalombiztosítás hatálya alá tartozó adatokat, amiket a munkáltató nem töröl, tekintettel arra, hogy maradandó értékű iratnak minősül.

  o    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Az erre felhatalmazatott munkatársak

  o    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

  •    Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 
  •    Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
  •    Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 
  •    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
  •    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt indokok valamelyike fennáll.  INTERNET-HASZNÁLAT

  o    A cég nem támogatja a munkavallóknak a munkahelyi eszközük személyes célra történő használatát.

  o    Ennek és az adatvédelmi szabályoknak megfelelően munkaidőben tehát megismerheti munkáltató az internet használatára vonatkozó személyes adatokat (azonban nem ellenőrzi, így adatkezelés nem történik.)
     SZEMÉLYES CÉLÚ LEVELEZÉS

  o    A cég – a kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően – különbséget tesz munkahelyi és személyes elektronikus levelezés között.

  o    A munkahelyi levelezésbe munkáltató – még ha az magánjellegű levelezést is tartalmaz – betekinthet.

  o    A személyes e-mail címre érkező és az onnan elküldött levelek tartalmának megismerésére, azok továbbítására vagy törlésére munkáltató nem jogosult.

  o    Munkavállaló jogosult munkaidőben is megtekinteni és kezelheti személyes e-mailjeit, amennyiben az a munkát nem zavarja, hátráltatja.

  o    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: A munkavállaló céges levelezése, az ebben előforduló személyes adatok.

  o    Az érintettek köre: Valamennyi munkavállaló.

  o    Az adatgyűjtés célja: Munkaviszonnyal összefüggő ellenőrzés.

  o    Az adatkezelés jogalapja: az Mt. 11/A. §-a és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdek a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő magatartásainak ellenőrzése. 

  11/A. § (1) A munkavállaló a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizhető. Ennek keretében a munkáltató technikai eszközt is alkalmazhat, erről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatja.

  (2) A munkavállaló a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközt, rendszert (a továbbiakban: számítástechnikai eszköz) - eltérő megállapodás hiányában - kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja.

  (3) A munkáltató ellenőrzése során a munkaviszony teljesítéséhez használt számítástechnikai eszközön tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be.

  (4) A (3) bekezdés szerinti ellenőrzési jogosultság szempontjából munkaviszonnyal összefüggő adatnak minősül a (2) bekezdésben meghatározott korlátozás betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat.

  (5) A (3) bekezdést alkalmazni kell, ha a felek megállapodása alapján a munkavállaló a munkaviszony teljesítése érdekében saját számítástechnikai eszközt használ.

  o    Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a munkaviszony megszűnéséig kezeli az adatokat.

  o    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Az erre felhatalmazatott munkatársak.

  o    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

  •    Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 
  •    Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
  •    Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 
  •    Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
  •    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
  •    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt indokok valamelyike fennáll.
     TELEFONÁLÁS SZABÁLYAI

  o    Munkavállaló a céges telefonokat csak céges ügyekben használhatja, magánbeszélgetésekre nem jogosult a céges telefonról.

  o    Munkáltató jogosult a céges telefonokon lefolytatott beszélgetések/az esetleges magánhasználat ellenőrzésére.

  o    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: A munkavállaló magáncélú telefonbeszélgetése során keletkező/feltárt személyes adatok. 

  o    Az érintettek köre: A vitás helyzetben érintett munkavállaló.

  o    Az adatgyűjtés célja: Munkaviszonnyal összefüggő ellenőrzés.

  o    Az adatkezelés jogalapja: az Mt. 11/A. §-a, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. jogos érdek a magánhasználat ellenőrzése.

  11/A. § (1) A munkavállaló a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizhető. Ennek keretében a munkáltató technikai eszközt is alkalmazhat, erről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatja.

  (2) A munkavállaló a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközt, rendszert (a továbbiakban: számítástechnikai eszköz) - eltérő megállapodás hiányában - kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja.

  (3) A munkáltató ellenőrzése során a munkaviszony teljesítéséhez használt számítástechnikai eszközön tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be.

  (4) A (3) bekezdés szerinti ellenőrzési jogosultság szempontjából munkaviszonnyal összefüggő adatnak minősül a (2) bekezdésben meghatározott korlátozás betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat.

  (5) A (3) bekezdést alkalmazni kell, ha a felek megállapodása alapján a munkavállaló a munkaviszony teljesítése érdekében saját számítástechnikai eszközt használ.

  o    Az adatkezelés időtartama: A vitás helyzet egyeztetését követő 24 óra.

  o    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Az erre felhatalmazatott és az érintett munkatársak.

  o    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

  •    Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 
  •    Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
  •    Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 
  •    Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
  •    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
  •    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt indokok valamelyike fennáll.  A MUNKATÁRSAK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

  o    Munkavállaló tudomásul veszi, hogy egy belső rendszer keretében elérhetővé teheti a munkavállalók személyes adatait. 

  o    A kezelt személyes adatok a következők: Munkavállaló neve, telefonszáma, email címe.

  o    A személyes adatok kezelésének célja: Munkavállaló elérhetőségeinek rögzítése és közzététele a többi Munkavállaló munkájának megkönnyítése érdekében, a szabadságok és a jelenlét nyilvántartása.

  o    Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása.

  o    A személyes adatok kezelésének határideje: Munkavállaló munkaviszonyának megszűnéséig tart.

  o    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Az erre felhatalmazatott munkatársak.

  o    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

  •    Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 
  •    Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
  •    Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 
  •    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
  •    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt indokok valamelyike fennáll.
     A MUNKAVÁLLALÓK HOZZÁTARTOZÓINAK ADATKEZELÉSE

  o    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: A hozzátartozó neve és telefonszáma, születési helye és ideje, anyja neve, TAJ száma, adóazonosító jele, lakcíme.

  o    Az érintettek köre: A munkatársak hozzátartói.

  o    Az adatgyűjtés célja: Munkaviszonnyal összefüggő kedvezmények érvényesítése. Pl. családi adókedvezmények igénybevétele, pótszabadság.

  o    Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

  o    Az adatkezelés időtartama: A munkavállaló munkaviszonyának megszűnését követő 10 évig kezeli munkáltató a személyes adatokat.

  o    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Az erre felhatalmazatott munkatársak.

  o    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

  •    Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 
  •    Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
  •    Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 
  •    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
  •    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt indokok valamelyike fennáll.
     MUNKATÁRSAK EGYÉB SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

  o    A kezelt személyes adatok a következők: Munkatársak igazolványainak és bizonyítványainak másolata, önéletrajzok.

  o    Az érintettek köre: Valamennyi munkatárs. 

  o    Az adatgyűjtés célja: Referencia biztosítása, sikeres közbeszerzési pályázatokon való indulás. 

  o    Adattovábbítás címzettje: A közbeszerzési pályázatot kiíró szervezetnek továbbítja adatkezelő az adatokat.

  o    Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat a munkavállaló jogviszonyának megszűnéséig kezeli.

  o    Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Jogos érdek a sikeres pályázás.

  o    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: Az erre felhatalmazatott munkatársak.

  o    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

  •    Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről, 
  •    Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
  •    Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 
  •    Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.
  •    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
  •    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt indokok valamelyike fennáll.  A MUNKAHELYI ADATKEZELÉS KÖZÖS SZABÁLYAI

  o    Munkáltató jogosult a fentiekkel összefüggő személyes adatokat kezelni.

  o    A munkáltató a kezelt adatokat a munkaviszony megszűnését követő 10. év végén megsemmisíti.

  o    Munkáltató a fenti adatokat célhoz kötötten, saját tevékenységének a fejlesztésére és a jogszabályok követésének elősegítése céljából kezeli.

  o    Munkavállaló a Belső adatvédelmi szabályzatot a munkaszerződésének részeként, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

  o    A Belső adatvédelmi szabályzat be nem tartása okot adhat figyelmeztetésre, korlátozásokra vagy munkaviszony megszüntetésre.

  o    A munkavállalók hozzájárulnak a jelen Belső adatvédelmi szabályzat alapján a fenti személyes adatok kezeléséhez, melyet a szabályzathoz mellékelt jelenléti ív tanúsít.

  o    Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy törlési kérelem esetén az adatkezelő akkor tesz eleget a kérelemben foglaltaknak, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt indokok valamelyike fennáll.

  ÜGYFÉLKAPCSOLAT

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Jogalap

  Név, e-mail cím, telefonszám.

  Kapcsolattartás, azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti cél.

  6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, a szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a

  2. Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.

  3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megkereséseket tartalmazó levelek az érintett törlési kérelméig tart, de maximum 2 év.

  4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 1082 Budapest, Futó utca 22-24. fsz.5. címen,
  • e-mail útján a/az  zita@bolcso.hu; bolcso1@gmail.com   e-mail címen,
  • telefonon a 06209443566  számon.

  7. Az adatkezelés jogalapja:

  Tájékoztatjuk, hogy

  • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a szerződést teljesíteni/egyéb kérését teljesíteni.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a szerződést teljesíteni/kérését feldolgozni.

  ÖRÖKBEFOGADÁST MEGELŐZŐ NYILATKOZAT

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Jogalap

  név, személyi szám, anyja neve, aláírás

  örökbeadási eljárással kapcsolatos segítségnyújtás

  6. cikk (1) bekezdés a) pont

   

   

   

  2. Az érintettek köre: A nyilatkozatot kitöltő valamennyi érintett.

  3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig, de maximum a nyilatkozat beérkezésétől számított 5 év elteltével törlésre kerülnek a nyilatkozatok.

  4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

  5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 1082 Budapest, Futó utca 22-24. fsz.5. címen,
  • e-mail útján a/az  zita@bolcso.hu; bolcso1@gmail.com   e-mail címen,
  • telefonon a 06209443566  számon.

  7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Ha Ön a nyilatkozatot kitölti, hozzájárul, hogy a nyilatkozati űrlapon hozzánk került személyes adatait a jelen szabályzatnak megfelelően kezeljük.

  8. Tájékoztatjuk, hogy

  • a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy az örökbefogadással kapcsolatosan tájékoztatni tudjuk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az örökbefogadással kapcsolaton segítségnyújtást nem tudjuk megadni.
  • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  ÖRÖKBEADÁS

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Jogalap

  A szerződésben szereplő adatok (név, anyja neve, születési hely és idő, állandó lakhely, tartózkodási cím, személyi szám, TAJ-szám, szig. Szám, útlevél száma, a szülés várható időpontja)

  örökbeadással kapcsolatos ügyintézés, a terhes anya ellátásának biztosítása

  6. cikk (1) bekezdés b) pont

   

   

   

  2. Az érintettek köre: A szolgáltatást igénybe vevő valamennyi érintett.

  3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

  4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 1082 Budapest, Futó utca 22-24. fsz.5. címen,
  • e-mail útján a/az  zita@bolcso.hu; bolcso1@gmail.com  e-mail címen,
  • telefonon a 06209443566  számon.

  7. Az adatkezelés jogalapja:

  7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,

  7.2. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

  7.3. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

  6:22. § [Elévülés]

  (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

  (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

  (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

  (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

  8. Tájékoztatjuk, hogy

  • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

  ÖRÖKBEFOGADÁSRA JELENTKEZÉS

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Jogalap

  A jelentkezéshez szükséges okiratok (önéletrajz, fotó, tanúsítvány, pszichológiai szakvélemény, környezettanulmány másolata, az érintett által rendelkezésre bocsájtott egyéb irat)

  örökbefogadási szándék rögzítése, a jelentkezések feldolgozása

  6. cikk (1) bekezdés a) pont (az érintett hozzájárulása)

  9. cikk (2) bekezdés a) pontja (az érintett kifejezett hozzájárulása)

   

   

   

  Az érintett a jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a most megadott különleges személyes adatait a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja, továbbá a saját Adatvédelmi Szabályzatának feltételei szerint kezelje.

  2. Az érintettek köre: Örökbefogadásra jelentkező és a jelentkezéshez szükséges okiratokat beküldő valamennyi érintett.

  3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig, de maximum a nyilatkozat beérkezésétől számított 1 év elteltével törlésre kerülnek a nyilatkozatok, amennyiben nem kerül kiválasztásra az érintett. Az örökbefogadásra jelentkezők által megküldött dokumentumok esetében, amennyiben a postázást követő 1 éven belül az adatkezelő nem veszi fel a jelentkezővel a kapcsolatot, abban az esetben a megküldött dokumentumok törlésre kerülnek.

  4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

  5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 1082 Budapest, Futó utca 22-24. fsz.5. címen,
  • e-mail útján a/az  zita@bolcso.hu; bolcso1@gmail.com   e-mail címen,
  • telefonon a 06209443566  számon.

  7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja. Ha Ön a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat beküldi, azzal kifejezetten hozzájárul, hogy a hozzánk került személyes adatait a jelen szabályzatnak megfelelően kezeljük.

  8. Tájékoztatjuk, hogy

  • a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy az örökbefogadási szándékát rögzíteni tudjuk. 
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az örökbefogadásra jelentkezést nem tudjuk rögzíteni.
  • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  ÖRÖKBEFOGADÁS

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Jogalap

  A szerződésben szereplő adatok (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, TAJ-szám, lakóhely, tarózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, házasságkötés helye és ideje)

  örökbefogadás előségítése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés, örökbefogadás utánkövetés GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és e) pont. (az érintett a szerződő fél, valamint közhasznú tevékenység végrehajtásához szükséges

   

   

   

  2. Az érintettek köre: A szolgáltatást igénybe vevő valamennyi érintett.

  3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Utánkövetés esetén az utánkövetés végéig tart az adatkezelés. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

  4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 1082 Budapest, Futó utca 22-24. fsz.5. címen,
  • e-mail útján a/az  zita@bolcso.hu; bolcso1@gmail.com  e-mail címen,
  • telefonon a 06209443566  számon.

  7. Az adatkezelés jogalapja:

  7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,

  7.2. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

  7.3. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

  6:22. § [Elévülés]

  (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

  (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

  (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

  (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

  8. Tájékoztatjuk, hogy

  • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

  ADOMÁNYOZÁS AZ ALAPÍTVÁNY RÉSZÉRE

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Jogalap

  Vezeték-és keresztnév

  Azonosítás, a kapcsolatfelvételhez, az adomány dokumentálásához és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja és a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

  E-mail cím

  Kapcsolattartás.

  Egyéb személyes adat (az adomány összege, postai cím, üzenet tartalma)

  Adományok dokumentálásra, újabb adományozás céljából történő megkeresés

  Számlázási név és cím

  A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

  6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

  Az adományozás időpontja

  Technikai művelet végrehajtása.

  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

  Az adományozáskori IP cím

  Technikai művelet végrehajtása.

  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

  2. Az érintettek köre: A weboldalon adományozó valamennyi érintett.

  3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

  4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá
  • az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 1082 Budapest, Futó utca 22-24. fsz.5. címen,
  • e-mail útján a/az  zita@bolcso.hu; bolcso1@gmail.com  e-mail címen,
  • telefonon a 06209443566  számon.

  7. Az adatkezelés jogalapja:

  7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) és c) pont. Közérdekű feladat (adománygyűjtés) végrehajtásához szükséges.

  7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

  7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

  7.4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

  6:22. § [Elévülés]

  (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

  (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

  (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

  (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

  8. Tájékoztatjuk, hogy

  • az adatkezelés közérdekű feladat  végrehajtásához szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy adományozni tudjon.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tud az Alapítvány részére adományozni. 
  • Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  KAPCSOLATFELVÉTEL

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Jogalap

  név, állandó cím, tartózkodási hely, születési hely és idő, anyja neve, családi állapot, foglalkozás, végzettség, személyi szám, gyermekek száma, szem. Ig. szám, TAJ-szám, adóazónosító jel, e-mail cím, telefonszám

  Örökbefogadást megelőző tájékoztatásnyújtás, adatrögzítés, kapcsolatfelvétel

  6. cikk (1) bekezdés a) pont

  egyéb adat, esetleirás

  Örökbefogadást megelőző tájékoztatásnyújtás, adatrögzítés

  6. cikk (1) bekezdés a) pont

  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

  2. Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapot kitöltő valamennyi érintett.

  3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig, de maximum a kérelem beérkezésétől számított 1 év elteltével törlésre kerülnek a kapcsolati űrlapok.

  4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

  5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 1082 Budapest, Futó utca 22-24. fsz.5. címen,
  • e-mail útján a/az  zita@bolcso.hu; bolcso1@gmail.com   e-mail címen,
  • telefonon a 06209443566  számon.

  7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, hozzájárul, hogy a kapcsolatfelvétel során hozzánk került személyes adatait (kapcsolatfelvételi lapon szereplő személyes adatok) a jelen szabályzatnak megfelelően kezeljük.

  8. Tájékoztatjuk, hogy

  • a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot az adatkezelővel.
  • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  KAPCSOLATFELVÉTEL A WEBOLDALON KERESZTÜL

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Jogalap

  Név

  Azonosítás

  6. cikk (1) bekezdés a) pont

  E-mail cím

  Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése

  6. cikk (1) bekezdés a) pont

  Üzenet, tárgya, tartalma

  A válaszadáshoz szükséges

  6. cikk (1) bekezdés a) pont

  A kapcsolatfelvétel időpontja

  Technikai művelet végrehajtása.

  6. cikk (1) bekezdés a) pont

  A kapcsolatfelvételkori IP cím

  Technikai művelet végrehajtása.

  6. cikk (1) bekezdés a) pont

  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

  2. Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.

  3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart.

  4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

  5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 1082 Budapest, Futó utca 22-24. fsz.5. címen,
  • e-mail útján a/az  zita@bolcso.hu; bolcso1@gmail.com   e-mail címen,
  • telefonon a 06209443566  számon.

  7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont. Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, hozzájárul, hogy a kapcsolatfelvétel során hozzánk került személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a jelen szabályzatnak megfelelően kezeljük.

  8. Tájékoztatjuk, hogy

  • a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, illetve ajánlat adásához szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot az adatkezelővel.
  • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  Cookie-k (sütik) kezelése

  1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

  2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

  3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

  4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, látogatók nyomon követése, testre szabott működés biztosítása.

  5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

  Süti típusa

  Adatkezelés jogalapja

  Adatkezelés

  időtartama

  Munkamenet sütik (session), vagy egyéb, a honlap működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik

  A süti használatával nem történik adatkezelés.

  A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak, tehát csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.

  Statisztikai, marketing sütik

  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

  1 hónap - 2 év

  6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő ismerheti meg.

  7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

  8. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

  Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

  Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

  Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

  Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)  Google Ads konverziókövetés használata

  1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
  2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
  3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
  4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
  5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
  6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
  7. A Google Consent Mode v2 alapján kettő új cookie típust is használ a Google: ad_user_data és ad_personalization, amelyek az érintett hozzájárulásán alapulnak, és amelyek az adatok felhasználására és megosztására vonatkoznak. Az ad_user_data a felhasználói adatok Google-nak történő hirdetési célú hozzájárulás megadására szolgál. Az ad_personalization szabályozza, hogy az adatok felhasználhatók-e a hirdetések személyre szabásához (pl. remarketing). Adatkezelő biztosítja a cookie bannerén / panelén a megfelelő hozzájárulások beszerzését, illetve visszavonását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
  8. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  https://policies.google.com/privacy


  A Google Analytics alkalmazása

  1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
  2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
  3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
  4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


  CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK

  címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

  1. Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)

  Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

  Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

  Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

  Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

  Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

  Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.

  2. Egyes adatfeldolgozók

  Adatfeldolgozói tevékenység

  Név, cím, elérhetőség

  Tárhely-szolgáltatás

  Melius-Group Korlátolt Felelősségű Társaság; 1089 Budapest Orczy út 40. 1.em.20. e-mail: info@melius-group.hu

  Egyéb adatfeldolgozó (pl. online számlázás, webfejlesztés, marketing, könyvelés, stb.)

  webfejlesztés, weboldal kezelés és karbantartás: Wolczyk László (e-mail: keresomarketingtanacsado@gmail.com)   harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

  Az Adatkezelő a kezelt személyes adat továbbításáról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

  • az adattovábbítás célját, jogalapját, időpontját;
  • az adatigénylő és az érintett azonosításához szükséges adatokat;
  • a továbbított adatfajták megnevezését.

  Az adattovábbítási nyilvántartásba betekinthet, abból adatot igényelhet:

  • az adatvédelmi hatóság, a bíróság, nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szerv, törvényben meghatározott feladatai ellátásához;
  • az adatkezelő szervezet vezetője, vagy az általa meghatalmazott személy, továbbá az adatvédelmi tisztviselő;
  • saját adatai tekintetében az érintett, ha a tájékoztatás jogát törvény nem zárja ki.

  Az adattovábbítási nyilvántartásba való betekintést, az abból történő adattovábbítást dokumentálni kell.

  Az adattovábbítási nyilvántartást és a betekintési nyilvántartást 5 évig kell visszakereshető módon megőrizni.

  A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.

  3. Adattovábbítás harmadik fél részére

  Adatkezelő tevékenysége

  Név, cím, elérhetőség

   

   

   

   

  AZ ÉRINTETTEK JOGAI

  1.    A hozzáférés joga

  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

  2.    A helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  3.    A törléshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

  4.    Az elfeledtetéshez való jog

  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog 

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  •    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
  •    az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
  •    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
  •    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

  6.    Az adathordozhatósághoz való jog 

  Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

  7.    A tiltakozáshoz való jog 

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

  8.    Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  9.    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  •    Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  •    meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  •    Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

  INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. 

  Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. 

  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
   

  AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA, AZ ADATOK TÁROLÁSA, MEGSEMMISÍTÉSE

  1.    Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

  a)    a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
  b)    a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
  c)    fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
  d)    az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

  2.    Az adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő személyek kötelesek jelen szabályzat, továbbá a hatályos jogszabályok szerint a rájuk bízott, illetve tudomásukra jutott személyes adatokat és üzleti titkokat időbeli korlátozás nélkül megőrizni. A munkavállalók kizárólag a munkaköri leírásban meghatározott feladatkörükön belül ismerhetik meg az ilyen adatokat. E titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre. 

  3.    Minden személyes adatot, üzleti titkot tartalmazó rendszerhez való hozzáférésre feljogosított munkavállaló köteles titoktartási kötelezettségvállalást tenni. A kötelezettségvállalásban nyilatkozni kell arról, hogy a munkavállaló jelen szabályzat rendelkezéseit megismerte, azokat magára nézve kötelezőként elismeri, a szükséges titokvédelmi ismereteket elsajátította, valamint a személyes adatok védelméhez fűződő jog és az üzleti titok megsértésének mind büntetőjogi, mind polgári jogi következményeivel tisztában van.

  4.    A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.

  5.    Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.

  6.    A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről. 

  7.    Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

  a.    A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):

  i.    A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el. 
  ii.    A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.
  iii.    A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá. 
  iv.    A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja. 
  v.    Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

  b.    Informatikai védelem

  i.    Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.
  ii.    A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni. 
  iii.    A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá. A weboldal(ak) SSL titkosítást használnak.
  iv.    A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz. 
  v.    A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel és tűzfallal van ellátva. 

  TEENDŐK ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN

  ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

  1.    Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

  2.    Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

  3.    Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  •    az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  •    az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  •    a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

  4.    Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

  AZ ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

  Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékeli hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat.

  FELELŐSSÉGI KÖRÖK AZ ADATVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK SORÁN


  AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

  1.    Az adatkezelő biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon.

  2.    Az adatkezelő támogatja az adatvédelmi tisztviselőt a feladatai ellátásában azáltal, hogy biztosítja számára azokat az forrásokat, amelyek e feladatok végrehajtásához, a személyes adatokhoz és az adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez, valamint az adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteinek fenntartásához szükségesek.

  3.    Az adatkezelő biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől ne fogadjon el. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsáthatja el és szankcióval nem sújthatja. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó legfelső vezetésének tartozik felelősséggel.

  4.    Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.

  5.    Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban uniós vagy tagállami jogban meghatározott titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.

  6.    Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó biztosítja, hogy e feladatokból ne fakadjon összeférhetetlenség.

  7.    Az adatvédelmi tisztviselő legalább a következő feladatokat ellátja:

  •    tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére a GDPR, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
  •    ellenőrzi a GDPR-nek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;
  •    kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;
  •    együttműködik a felügyeleti hatósággal; és
  •    az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.
  •    Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi.


  ÜGYVEZETŐ

  1.    Felelős a GDPR szerinti adatvédelmi nyilvántartás vezetéséért,

  2.    Felelős a GDPR szerinti adatvédelmi incidensnek a GDPR-ben, és a jelen szabályzatban leírt megfelelő kezeléséért,

  3.    Felelős a GDPR-nek megfelelő adatfeldolgozó kiválasztásáért, az adatfeldolgozási szerződés elkészítéséért,

  4.    Felelős az irányításuk alá tartozó szervezeti egység adatkezeléseinek jogszabályoknak és jelen Szabályzatnak, vagy a kapcsolódó szabályzatoknak való megfelelőségéért,

  5.    Felelős azért, hogy az általuk vezetett cég adatkezelései során a jelen szabályzatban adatbiztonsági előírások maradéktalanul teljesüljenek,

  6.    Ellenőrzi az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen jelen szabályzat rendelkezéseink betartását,

  7.    Az adatvédelmi tisztviselő segítségét kéri, amennyiben a személyes adatok, üzleti titkok, közérdekű adatok kezelésével összefüggésben kérdésük merül fel,

  8.    Együttműködik a adatvédelmi tisztviselővel az adatvédelemmel kapcsolatos szabályok érvényesülése érdekében,

  9.    Biztosítja hogy munkavállalóik az adatvédelmi tisztviselő által szervezett, illetve tartott adatvédelemmel kapcsolatos képzéseken részt vehessenek.


   AZ ADATKEZELÉST VÉGZŐ SZEMÉLY

  Az adatkezelést végző személy a tevékenységi körén belül felelős az adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért, valamint az adatok pontos, követhető dokumentálásáért.

  Az adatkezelést végző személy tevékenysége során:

  1.    kezeli és megőrzi a feladata ellátása során birtokába került adatokat,

  2.    ügyel a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások biztonságos kezelésére és tárolására,

  3.    gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, 

  4.     betartja az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat és belső utasításokat, 

  5.    haladéktalanul jelzi vezetője felé, amennyiben az adatvédelmi ügyben a felettes vagy a belső adatvédelmi tisztviselő segítségére szorul, 

  6.    részt vesz az adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő oktatásokon.

   A JOGELLENES ADATKEZELÉS KÖVETKEZMÉNYEI


  1.    A felügyeleti hatóság korrekciós hatáskörében eljárva:

  •    figyelmezteti az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, hogy egyes tervezett adatkezelési tevékenységei valószínűsíthetően sértik a GDPR rendelkezéseit;
  •    elmarasztalja az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, ha adatkezelési tevékenysége megsértette a rendelet rendelkezéseit;
  •    utasítja az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, hogy teljesítse az érintettnek az a rendelet szerinti jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét;
  •    utasítja az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, hogy adatkezelési műveleteit – adott esetben meghatározott módon és meghatározott időn belül – hozza összhangba a GDPR rendelkezéseivel;
  •    utasítja az adatkezelőt, hogy tájékoztassa az érintettet az adatvédelmi incidensről;
  •    átmenetileg vagy véglegesen korlátozza az adatkezelést, ideértve az adatkezelés megtiltását is;
  •    elrendeli a személyes adatok helyesbítését, vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását, valamint elrendeli azon címzettek erről való értesítését, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatokat közölték;
  •    visszavonja a tanúsítványt vagy utasítja a tanúsító szervezetet a kiadott tanúsítvány visszavonására, vagy utasítja a tanúsító szervezetet, hogy ne adja ki a tanúsítványt, ha a tanúsítás feltételei nem vagy már nem teljesülnek;
  •    közigazgatási bírságot szab ki, az adott eset körülményeitől függően az e bekezdésben említett intézkedéseken túlmenően vagy azok helyett; és
  •    elrendeli a harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet felé irányuló adatáramlás felfüggesztését.


  2.    Polgári jogi szankciók

  2:51. § [Felróhatóságtól független szankciók]

  (1) Akit személyiségi jogában megsértenek, a jogsértés ténye alapján - az elévülési időn belül - az eset körülményeihez képest követelheti

  a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

  b) a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

  c) azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját költségén megfelelő nyilvánosságot;

  d) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását;

  e) azt, hogy a jogsértő vagy jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javára a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint.

  (2) Ha közigazgatási jogkörben eljáró személy sért személyiségi jogot, az (1) bekezdésben foglalt szankciókat a közhatalmi jogkört gyakorló jogi személlyel szemben kell érvényesíteni. Ha a közhatalmi jogkör gyakorlója nem jogi személy, a szankciókat azzal a jogi személyiséggel rendelkező közigazgatási szervvel szemben kell érvényesíteni, amelynek keretében az eljárt közigazgatási szerv működik.

  (3) Ha bírósági vagy ügyészségi jogkörben eljáró személy sért személyiségi jogot, az (1) bekezdésben foglalt szankciókat bírósági jogkörben eljárt személy esetén a bírósággal, ügyészségi jogkörben eljárt személy esetén a Legfőbb Ügyészséggel szemben kell érvényesíteni. Ha az eljárt bíróság nem jogi személy, az igényt azzal a bírósággal szemben kell érvényesíteni, amelynek elnöke a nem jogi személy bíróság bírái tekintetében az általános munkáltatói jogkört gyakorolja.

  2:52. § [Sérelemdíj]

  (1) Akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért.

  (2) A sérelemdíj fizetésére kötelezés feltételeire - különösen a sérelemdíjra köteles személy meghatározására és a kimentés módjára - a kártérítési felelősség szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges.

  (3) A sérelemdíj mértékét a bíróság az eset körülményeire - különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására - tekintettel, egy összegben határozza meg.

  2:53. § [Kártérítési felelősség]

  Aki személyiségi jogainak megsértéséből eredően kárt szenved, a jogellenesen okozott károkért való felelősség szabályai szerint követelheti a jogsértőtől kárának megtérítését.


  3.    Büntető jogi szankciók

  219. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva

  a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy

  b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja,

  vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

  (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti.

  (3) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést különleges adatra követik el.

  (4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha személyes adattal visszaélést hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.

  4.    Munkajogi szankciók

  A Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján a munkáltató a Szabályzat és az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok be nem tartását akár rendkívüli felmondással is szankcionálhatja, illetve a vétkesség függvényében a bekövetkezett teljes kár megfizetésére is igényt tarthat.


  FELÜLVIZSGÁLAT KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS ESETÉN

  Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. 

  Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.


  PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

  Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

  Telefon: +36 -1-391-1400

  Fax: +36-1-391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

   

  ZÁRSZÓ

  A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 

  -    A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
  -    2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  -    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  -    2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  -    2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  -    16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
  -    A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
     Korábbi Bölcső Alapítvány adatvédelmi szabályzat verziók

  A dokumentumot hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  Megtekintés / letöltés PDF formátumban: Megtekintés / letöltés
  A legutóbbi frissítés dátuma: 2024.05.15