Tartalomjegyzék

  A dokumentumot hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  Megtekintés / letöltés PDF formátumban: Megtekintés / letöltés
  A legutóbbi frissítés dátuma: 2023.12.12
  Palmont.hu ÁSZF

  Palmont.hu

  Általános Szerződési Feltételek (B2B jogviszonyokra)


  Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

  Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://palmont.hu ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető (és letölthető, bármikor kinyomtatható) a következő weboldalról: https://palmont.hu/aszf.

  Definíciók:

  Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató termékeit és szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt, és a megvásárolt termékeket viszont értékesíti.

  Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

  Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

  Szolgáltató:  Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

  1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

  A szolgáltató neve: PAL-MONT Kft.
  A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 7030 Paks, Zápor utca 13.
  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@palmont.hu 
  A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 17-09-005940
  A szolgáltató adószáma: 13944515-2-17
  Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van): Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
  A szolgáltató telefonszáma: +36 20 953 2006
  A szerződés nyelve: magyar
  A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
  Magyar Hosting, Websupport Magyarország Kft. H-1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22. +36 1 700 2323, info@mhosting.hu

  2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

  2.1.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

  2.2.    A jelen ÁSZF 2022. július 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról a weboldalon és/vagy e-mailben értesíti - mely alapján a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. 

  2.3.    Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

  2.4. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy Szolgáltató kizárólag fogyasztónak NEM minősülő felhasználóknak értékesít, azaz a jelen ÁSZF hatálya csak a vállalkozások közötti jogvisznyra terjed ki. 

  2.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott szerződési feltételekben a felek egyedileg állapodhatnak meg. 

  3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

  3.1.    Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A szolgáltatás igénybevétele/megrendelése/előfizetése során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződést az arra jogosult fél a bíróság előtt megtámadhatja. Az eredményes megtámadás (pernyertesség) következtében a szerződés a megkötésének időpontjától érvénytelenné válik, vagy ha az más szerződést leplez, a felek jogait és kötelezettségeit a leplezett szerződés alapján kell megítélni.

  3.2.    A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

  3.3.    A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon)

  4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

  4.1.    A megjelenített termékek a webáruházból online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

  4.2.    A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg (ha lehetséges). 

  4.3.    Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

  4.4.   Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.  5. RENDELÉS MENETE

  5.1.    Felhasználó a személyes adatai megadásával ajánlatot kér a weboldalon, majd Szolgáltató ajánlata alapján jön létre a szerződés.

  5.2.    Fizetési módok:

  Átutalás számla alapján, díjbekérő alapján előre utalás.

  5.3.    Szállítási költség (bruttó összegek):

  A Szolgáltató ajánlata tartalmazza a szállítási módot és a szállítási költségeket.

  5.4.   A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelt termék(ek) minősége és mennyisége megfelelő-e. 

  5.5.    Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználónak lehetősége van a rendelés elküldése után is kérni az esetleges hibák javítását telefonon, vagy e-mailen.

  5.6.    Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

  6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

  6.1.    A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

  6.2.    Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított a gyártói, megrendelési visszaigazolás szerinti időtartamon belül. 

  6.3.    Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

  6.4.    Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni. 

  6.5.    Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerződésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell téríteni.

  Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató a termékek beszerzése, tárolása miatt keletkezett kárát és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

  Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

  7. ELÁLLÁS JOGA

  7.1.    Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, azaz jelen jogviszonyban a Felhasználót nem illeti meg a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglalt 14 napos elállási jog.

  8. SZAVATOSSÁG

  Hibás teljesítés

  Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

  Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

  Kellékszavatosság 

  8.1.    Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

  Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

  8.2.    Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 

  Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

  8.3.    Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

  Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Lejárati idővel rendelkező termékek esetében a kellékszavatosság a lejárati idő végéig érvényesíthető).

  8.4.    Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

  Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

  9.VEGYES RENDELKEZÉSEK

  9.1.    Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

  9.2.    Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

  9.3.    Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

  9.4.    Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

  9.5.    Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. 

  9.6.    Szolgáltató a webshopban található termékekhez  való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

  9.7.    Szolgáltató  – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

  9.8.    Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

  10. SZERZŐI JOGOK

  10.1.    Miután a https://palmont.hu , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://palmont.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

  10.2.    A https://palmont.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

  10.3..    A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

  10.4.    Tilos a https://palmont.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://palmont.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

  10.5.    A https://palmont.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

  10.6.   Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.  

  11. ADATVÉDELEM

  A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://palmont.hu/adatvedelem


  Paks, 2022. július 20.  1 . számú melléklet

  Egyéb feltételek

  Általános információk, feltételek

  Jelen tájékoztatás és információ közlés nem teljes körű. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, készséggel állunk rendelkezésére.

  Látogassa meg weboldalainkat, melyeket a következő linkre kattintva ér el: www.palmont.hu / www.anyagvizsgalatibolt.hu

  Ajánlatokra, árajánlatokra, termékekre, árukra és tételekre vonatkozó feltételek: (PAL-MONT Kft. = Eladó/Szállító)

  Ajánlati áraink az ajánlatunkban megadott határidőig érvényesek.

  Az ajánlati árakváltozásának jogát fenntartjuk, a HUF/EUR és/vagy HUF/USD árfolyam, valamint a világpiaci árak és/vagy ötvöző, ill. alkatrész vagy nyersanyag/alapanyag felárak jelentősebb változásának függvényében.
  A változások tényéről előzetesen értesítjük Vevőinket, Partnereinket.

  Ajánlataink és weboldalunk termékfotói kizárólag illusztrációk.
  Ajánlataink ajánlati árait harmadik félnek és/vagy versenytársainknak kiküldeni, továbbítani, egyéb módon tudomására hozni tilos.

  Megrendelésekre vonatkozó feltételek:

  Vevő megrendelése kizárólag attól a pillanattól élő és érvényes, amikor Eladó/Szállító, Vevő részére megrendelési visszaigazolást küld, ezáltalbefogadja megrendelését.

  Eladó/Szállító nem köteles a megrendelés befogadására, így teljesítésére, az áru, tétel, termék leszállítására, visszaigazolás hiányában.

  Közölt ajánlati áraink az Áfa értékét és a kiszállítás díját nem tartalmazzák, egyéb megállapodás hiányában székhelyen/telephelyen történő átvételre vonatkoznak.

  A megrendelés és a megrendelés visszaigazolása között a raktárkészletről történő időközbeni eladás jogát fenntartjuk. Kérjük, a rendelési igény leadása előtt tájékozódjanak raktárkészletünkről.

  Megrendelés során kérjük, az adott modell/típus egyértelmű kiválasztását, megadását.

  A Vevő által megrendelt és átvett tételek/termékek esetében az átvétel napjától számított 1 héten belül fogadunk el reklamációt.

  Nem gyártott vagy már nem forgalmazott termék esetén a megrendelés leadása előtt, de legkésőbb azt követően tájékoztatjuk Vevőinket.

  Elírás, eltérés, változás jogát fenntartjuk.

  A megrendelt termékekről HUF vagy EUR alapú számlát állítunk ki, EUR alapú ajánlat esetén a számla kiállítás történhet a kiállítás napja szerintiHUF-EUR középárfolyamon számítva.

  Eladó/Szállító nem vonható felelősségre bármilyen termelés kiesés, bevétel kiesés, bekövetkezett károk, fizetési kompenzációk, és/vagy egyéb okok miatt és a garanciális és/vagy egyéb munkák időtartama miatt.

  Az egyes termékek, áruk, tételek lejárati idejét és/vagy eltarthatósági idejét Eladó/Szállító nem tudja befolyásolni, így mindig azt a terméket, árut, tételt tudja Vevő részére biztosítani, amit az adott termék, áru, tétel Gyártója Eladó/Szállító részére leszállít.

  A temrékkel, áruval, tétellel, berendezéssel együtt járó csomagolóanyag fulladásveszélyes, fulladásveszélyt okoz, GYERMEK KEZÉBE NEM ADHATÓ, TILOS! Gyermekek NEM használhatják! Gyermeket NE engedjen a közelébe!

  A megrendelési visszaigazoláson tájékoztatjuk Partnereinket a várható szállítási időről, dátumról.
  A szállítási határidők változásának jogát fenntartjuk.
  A szállítás pontos dátuma változhat. Eladót felelősség a szállítási késedelem miatt nem terheli.

  Eladó/Szállító által szálíltott áru, tétel, termék, berendezés, csomagolóanyag GYERMEK KEZÉBE NEM ADHATÓ! Gyermekek NEM használhatják! TILOS! Gyermeket NE engedjen a közelébe!

  Vevő feladatai, kötelezettségei, felelőssége és TÁJÉKOZTATÓ VESZÉLYEKRŐL

  Gondosan őrizze meg jelen tájékoztatót!

  Vevő köteles meggyőződni minden használat előtt és használat közben a megvásárolt termék megfelelő általános állapotú, érintésvédelmi, biztonságtechnikai, munkavédelmi, munkabiztonsági és egészségügyi szempontú, biztonságos használatáról, használhatóságáról. A termékek nem rendeltetésszerű használata okozta vagy használata közben bekövetkező munkahelyi balesetért és annak következményeiértEladó/Szállító nem tehető felelőssé. Vevő köteles meggyőződni minden használat előtt a vonatkozó dokumentumokban leírtaknak és azok szerint eljárni az előírt egyéni védőeszközök viselésével, használatának betartásával.

  Elektromágneses teret, áramot, erős áramot, feszültséget, magas feszültséget, mágneses teret, erős mágneses teret, egyéb veszélyt, életveszélyt okozható berendezést, eszközt, terméket csak az arra egészségügyileg és kompetenciailag (megfelelő bizonyítvánnyal, jártassággal, oktatással, tudással rendelkező) alkalmas Szakember, harmadik személy közelíthet meg és/vagy használhat. Vegyszerek használata (penetrációs, mágneses, ultrahangos, hívó, fixír anyagok, egyéb) esetében a légzőszerv, a bőr, arc, szem és egyéb védelme kötelező! Ezeknek a nyomon követése, szabályozása, betartatása, felügyelete Vevő felelőssége és kötelezettsége.

  A vizsgálószerek, vegyszerek esetében, használat közben, azokkal történő érintkezéskor és/vagy találkozáskor mindig használjon megfelelő szűrővel ellátott légzésvédelmi félálarcot és/vagy teljes álarcot, bőr, arc, szem és egyéb testrész védelmét célzó egyéni védőeszközt!

  A vizsgáló személyzetnek mindig kötelessége, felelőssége a vizsgálatok végzése előtt és közben az UV-fény, UV-A intenzitás, erősség, látható fény, mágneses térerősség és/vagy a maradék mágnesesség, áram, feszültség, egyéb vonatkozó érték, stb. mérése és követése, ezzel biztosítva a vizsgálat pontosságát, hitelességét.

  Vevő kijelenti és elfogadja, hogy tudatában van a berendezés, eszköz és egyéb termék esetleges egészségkárosító, életveszélyes (VESZÉLY: erős LED fény, erős fény, erős áram, áram, magas feszültség, feszültség, erős mágneses tér, mágneses tér, elektromágneses tér, UV-A sugárzás, fény, UV-sugárzás, egyéb) hatásával. Vevő és képviselői (vizsgáló személyzet, használó Harmadik Felek, Személyek) kijelentik és igazolják, hogy megismerkedtek a berendezés, eszköz és kiegészítői biztonságos használatával, a használat követelményeivel és feltételeivel, annak biztonságos használatát elsajátították.

  Eladó/Szállító által szálíltott áru, tétel, termék, berendezés, csomagolóanyag GYERMEK KEZÉBE NEM ADHATÓ! Gyermekek NEM használhatják! TILOS! Gyermeket NE engedjen a közelébe!

  Egyes termékek bekapcsolva ultraibolya (UV), ultraibolya A (UV-A) sugárzást bocsájtanak ki!
  Kerülje az expozíciót, kitettséget! Mindig viseljen megfelelő védőruházatot, egyéni védőeszközt!
  Az expozíció a bőr korai öregedését és rákot is okozhat!
  Mindig viseljen és használjon UV sugárzás elleni védőszemüveget!
  A védőeszközök, védőszemüveg hiánya esetén az UV, UV-A sugárzás ebből a termékből nagyon súlyos égési sérüléseket vagy hosszú távú szemkárosodást, sérülést okozhat. SOHA ne nézzen direkt módon a lámpába és/vagy a fényforrásba! Az expozíció, kitettség szem és bőr allergiát okozhat és allergiás reakciókat válthat ki!
  Az Ön által szedett, alkalmazott, használt gyógyszerek és/vagy kozmetikai cikkek növelhetik az Ön érzékenységét az UV, UV-A sugárzásra, ultraibolya sugárzásra!
  A termék használata előtt kérje orvosa tájékoztatását, segítségét!
  Amennyiben Ön gyógyszert szed, alkalmaz és/vagy kozmetikai cikket alkalmaz, visel, használ és/vagy érzékeny bőrrel rendelkezik, bőrproblémái vannak (visszamenőlegesen is) és/vagy úgy gondolja, hogy különösen érzékeny a napsugárzásra, úgy a termék használata előtt mindenképp kérje orvosa tájékoztatását!
  Az UV-lámpa kizárólag professzionális anyagvizsgálati célokra használható!
  Figyelem! UV-LED fény, LED sugárzás, NE nézzen bele szabad szemmel (közvetlenül se és más műszerrel se) és ne nézzen bele optikai műszerekkel (közvetlenül se és más műszerrel se)!
  NE nézzen bele a lámpába bekapcsolt és kikapcsolt állapot esetén se! NE világítson más és/vagy a saját szemébe a lámpával! SOHA! NE adja gyerek kezébe. Gyermekek nem használhatják. TILOS!

  Amennyiben jár a megvásárolt termékhez akkumulátor és/vagy újratölthető elem, azok robbanás veszélyesek és tűzveszélyesek!

  A termék használatából és/vagy a termék töltéséből, akkumulátorából és/vagy újratölthető eleméből eredő bármi nemű kár és/vagy személyi sérülés esetén Eladó/Szállító, azaz Cégünk nem vonható felelősségre. A termék töltéséből adódó bármilyen robbanás vagy tűzeset miatt Cégünk nem vonható felelősségre.

  A maximális biztonság érdekében az akkumulátort és/vagy újratölthető elemet a gyártó előírásainak megfelelően használja. Soha ne próbálja megjavítani vagy módosítani az akkumulátort. Az akkumulátorokkal kapcsolatos biztonsági óvintézkedések szerint sosem szabad szétszerelni, nyílt lángnak kitenni, elvágni vagy bármilyen nem rendeltetésszerű módon használni az akkumulátort. Ne használja az akkumulátort, ha sérülés vagy szivárgás nyomai láthatók rajta. Az akkumulátor és/vagy újratöltető elemek töltését mindig kövesse figyelemmel, ne hagyja a hálózaton, a töltés befejeztével húzza ki az töltőt az aljzatból.

  Az akkumulátort és/vagy újratölthető elemeket mindig jól szellőző helyen tárolja. Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat eszközből, ha azok hosszabb időn át nem lesznek használva. Ne szerelje szét, szúrja át, módosítsa, ejtse le, dobálja, és más módon se okozzon felesleges rázkódást az elemeknek/akkumulátoroknak. Ne hagyja az elemeket/akkumulátorokat forró helyen, mint például autóban közvetlen napsugárzásnak kitéve. Ne tárolja az elemeket/akkumulátorokat kályha, kémény vagy egyéb hőforrás közelében. Ne tegye az elemeket/akkumulátorokat mikrohullámú sütőbe, sem nagynyomású tárolóba. Ne merítse az elemeket/akkumulátorokat vízbe, és ne engedje azokat vízzel érintkezni. Ne zárja rövidre az elemek/akkumulátorok pólusait; ezért például ne felejtsen elemeket/akkumulátorokat a zsebében vagy pénztárcájában olyan egyéb fémtárgyakkal együtt, amelyek véletlenül rövidre zárhatnák. Ne használja a láthatólag szivárgó, elszíneződött, rozsdás, deformált, szagot árasztó vagy egyéb rendellenességet mutató elemeket/akkumulátorokat. Ne érintse meg a szivárgó elemeket/akkumulátorokat; ártalmatlanítsa ezeket megfelelően. Ne keverje a régi és az új elemeket/akkumulátorokat, és a régieket ne használja újra más készülékekben. Ne töltse a (nem újratölthető) elemeket, az akkumulátorokat töltve pedig ne lépje túl a megadott töltési időt. Ne adjon elemeket/akkumulátorokat kisgyerekeknek, és ne tárolja ezeket olyan helyen, ahol a gyerekek elérhetik. Ne vegyen szájba elemet/akkumulátort. Ha lenyelte, azonnal forduljon a közeli orvoshoz. Válassza külön a terméket és az akkumulátort a háztartási hulladéktól, ha lehetséges, a helyi előírásoknak megfelelően. Az új elemeket/akkumulátorokat helyesen, a pozitív (+) és negatív (-) pólusok szimbólumát figyelve helyezze be. Ne cserélje fel a polaritásokat. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorhoz, elemekhez ne férhessenek hozzá gyermekek. Mint minden kisebb tárgy esetében, itt is fennáll a lenyelés és fulladás veszélye.

  A termék használati utasítás szerint használható. Figyelem, nem játék! Kizárólag 18 éves kor felett használható! A termékek használata megfelel krültekintést és gyakorlatot igényel!

  A temrékkel, áruval, tétellel, berendezéssel együtt járó csomagolóanyag fulladásveszélyes, fulladásveszélyt okoz, GYERMEK KEZÉBE NEM ADHATÓ, TILOS! Gyermekek NEM használhatják! Gyermeket NE engedjen a közelébe!

  Eladó/Szállító által szálíltott áru, tétel, termék, berendezés, csomagolóanyag GYERMEK KEZÉBE NEM ADHATÓ! Gyermekek NEM használhatják! TILOS! Gyermeket NE engedjen a közelébe!

  Vevő a leírtakat a termék átvételével elfogadja. Elírás, eltérés, változás jogát Cégünk fenntartja! A termékhez adott eredeti, gyártói idegen nyíelvű (angol) dokumentációval (amennyiben jár a termékhez) együtt használandó! Kizárólagosan Ön felel azért, hogy az összes vonatkozó előírással tisztában legyen, és ezek szerint használja a terméket.

  A használatból eredő bármi nemű kár és/vagy személyi sérülés esetén Eladó/Szállító nem vonható felelősségre.

  Vevő a leírtakat megrendelésével elfogadja.

  Vevő feladata, kötelezettsége, felelőssége berendezések telepítése esetén:
  Eladó/Szállító által meghatározott áru, tétel, termék, berendezés esetén. (pl.: mágnespad, generátor, penetráló pad, egyéb)

  Vevő felelőssége és feladata az elektromos, folyadék, sűrített levegő csatlakozások, közművek és egyéb szükségletek előkészítése, előzetes kialakítása. A csatlakozások előzetes kiépítése és rendelkezésre állása feltétele az üzembe helyezésnek.Beüzemelés = a megrendelt tételek leszállítása, amennyiben ettől Cégünk el nem tér.

  Amennyiben a csatlakozási lehetőségek kialakítása a beüzemelést/leszállítást megelőzően nem teljesül, úgy a beüzemelés/leszállítás végrehajtása meghiúsul.A többletköltségek (személyzet utazása, szállás költsége és egyéb vonatkozó díjak)Vevő részére a kiszállási díjon felül kiszámlázásra kerülnek.

  Termék alkalmazhatósága

  A kiajánlott termékek/tételek alkalmazhatóságáról, alkalmasságáról, használatáról Vevő dönt, Eladót/Szállítót felelősség nem terheli. Az adott vizsgálati módszerekről, az adott vizsgálatok elvégezhetőségéről, illetve a vizsgálatok különböző mértékű hibakimutathatóságról, a hibák kimutathatóságának tényéről Eladó/Szállító konkrét állítást nem fogalmaz meg, Vevő kérdése/kérése esetén kizárólag ajánlást közöl, melyért felelősség Eladót/Szállítót nem terheli. A hibák kimutathatóságáért, a vizsgálatok teljesíthetőségéért Eladót/Szállítót felelősség nem terheli. 
  Eladó/Szállító nem vonható felelősségre bármilyen termelés kiesés, bevétel kiesés, bekövetkezett károk, fizetési kompenzációk, és/vagy egyéb okok miatt és a garanciális és/vagy egyéb munkák időtartama miatt.

  Számlázás és fizetés menete

  Egyéb, a fizetési ügymenettől eltérő tájékoztatás és megegyezés hiányában a számlázás és fizetés általános menete: Eladó/Szállító által kiállított e-számla (elektronikus számla) szerint, Vevő e-számla fogadó e-mail fiókjára történő megküldéstől számított 15 napon belül Eladó számlán megadott bankszámlaszámára utalva.

  Egyes esetekben díjbekérőt állítunk ki, mely alapján kérjük az összeg előreutalását.A díjbekérő szerinti összeg számlánkra történő megérkezésének napján elektronikus előlegszámlát, az áruk Önökhöz történő leszállításának napján pedig elektronikus végszámlát állítunk ki. Eladó/Szállító minden fajta elektronikus számlát e-mail-ben küldd.

  Garancia

  Berendezésekre, eszközökre, készülékekre, egyéb meghatározott tételekre gyártói garancia vonatkozik, mely kizárólag gyártói feltételek alapján érvényesíthető.

  Berendezésekre, eszközökre, készülékekre, egyéb általunk meghatározott tételekre a gyártói garancia 1 év a gyártói feladás napjától számítva.

  A garancia nem terjed ki a használatból eredő károkra és/vagy az elhasználódásra.

  A garancia nem vonatkozik és nem érvényesíthető az adott időszakban amennyiben a reklamáció és a probléma figyelmetlenség, nem törődés, gondatlanság, karbantartási-ellenőrzési hibák, abnormális, rendellenes, túlzott, hibás használat és/vagy működési körülmények eredménye és/vagy az áru, tétel, termék olyan környezetben történő üzemeltetése, mely nem megfelelő környezet az üzemeltetéshez és/vagy a megrendelés leadásakor Vevő nem határozta azt meg, arról nem tájékoztatta Eladót.

  A garancia nem érvényesíthető a garanciális időszak alatt, amennyiben a tárolás, kezelés, működtetés, üzemelés feltételei beüzemelés, beavatkozás, módosítás alatt nem kerültek/nem kerülnek betartásra a Vevő által.

  A garancia nem érvényesíthető a garanciális időszak alatt, amennyiben vis maior esemény következik be.

   Az anyagokra,fogyóanyagokra (röntgenfilm, vizsgálószer, hegesztőanyag, egyéb stb.), kiegészítőkre garancia nem vonatkozik.

  A Vevő módosítást a termékeken nem végezhet, a garancia elvesztésével jár.

  A garancia nem ruházható át Harmadik Félre.

  A termékek bevizsgálása, esetleges javítása kizárólag a gyártó által, az ő telephelyükön történhet. A garanciális igény jogszerűségéről a termék gyártója (gyártó) dönt, miután ellenőrizte a részükre visszaküldött tételt.

  Berendezések, eszközök, készülékek, egyéb meghatározott termékek esetén, a garancia időn, érvényességen túl javítandó, cserélendő alkatrészekre külön ajánlatot adunk.

  Csere árut, terméket, tételt (berendezést, készüléket, egyebet) nem biztosítunk Vevő részére semmilyen esetben.

  Eladó/Szállító nem végez és nem vállal szervíz tevékenységet.
  Eladó/Szállító nem végez és nem vállal kalibrálást.

  Az esetleges hibák észleléséről az átvételtől számított 1 héten belül fogadunk el reklamációt.

  A garancia lejárta (1 év) után a termék visszaküldésének díja, a javítási díj, alkatrészek díja, munkadíj és egyéb felmerülő, ezen ügymenetet érintő költségek Vevőt terhelik.

  Kalibráció nem jár a kiajánlott termékekhez, egyes tételeknél opciós tételként kérhető, melynek díjáról és menetéről kérésre tájékoztatjuk Vevőt. Egyes tételek esetében nem kérhető kalibráció. Kérje tájékoztatásunkat.
  A(z) kalibráció és/vagy időszakos kalibráció nem jár a kiajánlott tételhez.

  Eladó/Szállító nem vonható felelősségre bármilyen termelés kiesés, bevétel kiesés, bekövetkezett károk, fizetési kompenzációk, és/vagy egyéb okok miatt és a garanciális és/vagy egyéb munkák időtartama miatt. A gyártóhoz történő visszaküldés szállítási díját és minden egyéb költséget a garancia idő lejárta után, azon túl Vevő vállal és fedez.
  Esetleges gyártói javítások, módosítások, egyéb vonatkozó munkák ideje előre nem meghatározható, Eladót/Szállítót nem terheli felelősség sem a garancia ideje alatti, sem a garancia időn túli javításokkal, módosításokkal, egyéb vonatkozó munkával eltöltött többlet idő miatt.

  Garancia idő alatt és garancia időn túl a személyzet kiszállási díja, munkadíja, elszállásolási díja, utazási költsége, alkatrész díjak, anyag díjak és egyéb felmerülő költségek Vevőt terhelik. Vis maior eseteknél előfordulhat, hogy a gyártó kénytelen a megbeszélt időponttól eltérni, ezt Vevőnek kötelessége elfogadni.

  Javítás kérvényezése, menete:

  Eladó/Szállító részére e-mail-ben, írásos úton Vevő jelzi az adott problémát, annak észlelésével, leírásával, teljes körű bemutatásával és véleményével a megoldásra, javításra, beavatkozásra. A dokumentumot Eladó/Szállító továbbítja gyártó felé, majd az a gyártó által kielemzésre és megválaszolásra kerül, benne a gyártó javaslattal a probléma megoldására.
  (A továbbiak egyeztetése az adott helyzettől és az adott árutól, terméktől, tételtől függ.)
   

  1. lehetőség:

  Eladó/Szállító részére a terméket, tételt Vevő visszajuttatja saját költségén.
  Eladó/Szállító a gyártónak visszaküldi a terméket, tételt javításra.
  Gyártói átveszi a terméket, tételt bevizsgálja, majd a bevizsgálás eredménye szerint a javítást és/vagy cserét és/vagy egyéb módosítást, munkát elvégzi, ezek után visszaküldi a terméketEladó/Szállító részére.
  Eladó/Szállító visszajuttatja Vevő részére a terméket, tételt.
  Garancia időn túl minden egyéb felmerülő költséget Vevő fedez, fizet.
  Garancia idő lejárta után, azon túl külön ajánlatot adunk a javításra.

   

  2. lehetőség:

  Ez a 2. lehetőség nem minden esetben alkalmazható, erről kizárólag Eladó/Szállító hozhat végső döntést.
  Ez a 2. lehetőség nem minden gyártónál alkalmazható és megoldható, erről kérje tájékoztatásunkat.

  Eladó/Szállító nem végez szerviz tevékenységet.

  Amennyiben mindkét Fél (Vevő és Eladó/Szállító) együttesen elfogadja és beleegyezik, a gyártó a szükséges alkatrészeket, anyagokat megküldi és az Ő általa meghatározott időszakban a gyártó technikusa telefonos segítséget, asszisztálást nyújt az adott alkatrész, anyag cseréjében. Amennyiben a telefonos módszer nem működik és sikertelen a probléma megoldása, úgy a gyártó a saját maga által meghatározott időben (melyet változtathat) illetékes személyzetét, technikusát/technikusait kiküldi kizárólag hétköznapi munkanapokon (ünnepek alatt, ünnepi időszakok alatt nem) a helyszínre az adott probléma megoldására. Ez függ az alkatrészek elérhetőségétől, vis maior esetektől, egyéb tényezőktől. A végső döntés a gyártó joga. A gyártó dönt az elérhető illetékes beavatkozó személyzetről, a személyzet elérhetőségéről és a kiszállás időpontjáról. Gyártó dönthet úgy, hogy nem küld beavatkozásra személyzetet. Vevő ezt köteles elfogadni. Garancia idő alatt és garancia időn túl a személyzet kiszállási díja, munkadíja elszállásolási díja, utazási költsége (oda-vissza repülőút), alkatrész díjak, anyag díjak és egyéb felmerülő költségek Vevőt terhelik. Vis maior eseteknél előfordulhat, hogy a gyártó kénytelen a megbeszélt időponttól eltérni, ezt Vevőnek kötelessége elfogadni.

  Garancia időn túl minden egyéb felmerülő költséget Vevő fedez, fizet.
  Garancia idő lejárta után, azon túl külön ajánlatot adunk a javításra.

  Garancia idő alatt és garancia időn túl a személyzet kiszállási díja, munkadíja, elszállásolási díja, utazási költsége (oda-vissza repülőút), alkatrész díjak, anyag díjak és egyéb felmerülő költségek Vevőt terhelik. Vis maior eseteknél előfordulhat, hogy a gyártó kénytelen a megbeszélt időponttól eltérni, ezt Vevőnek kötelessége elfogadni.
   

  Garancia alóli kivételek, melyek nem javíthatók:
  A fogyóanyagokra (vizsgálószer, röntgenfilm, csatolóanyag, hívó, fixír, egyéb stb.), berendezések fogyóeszközeire (szénkefe, rézfonat, csőperem, érintkező fonat, UV fénycsövek, egyéb, stb.),vizuális, penetrációs, mágneses, radiográfiai/gammagráfiai, ultrahangos, tömörségvizsgálati, keménységmérési, falvastagságmérési eljárások kiegészítőire, vizsgálófejeire, próbadarabokra, oktatási készletekre gyártói garancia nem vonatkozik.

  A sérült és/vagy hibás tételről, fogyóanyagról az átvétel napjától számított 1 héten belül fogadunk el reklamációt.

  Garanciális javítás esetén:
  A garancia időszakát, időtartamát az esetleges garancia időtartama, időszaka alatt bekövetkező beavatkozás, javítás nem hosszabbítja meg.

  Ajánlati áraink nem tartalmazzák az esetlegesen bekövetkező vagy szükséges FMECA költségeit, díjait.
  Eladó/Szállító. nem vállal és nem végez FMECA tevékenységet.


  Szállítási feltételek

  A megrendelési visszaigazoláson, tájékoztatjuk Partnereinket a várható szállítási időről, dátumról. A szállítási határidők változásának jogát fenntartjuk. A szállítás pontos dátuma változhat.Eladót felelősség a szállítási késedelem miatt nem terheli.

  Eladó/Szállító nem vonható felelősségre bármilyen termelés kiesés, bevétel kiesés, bekövetkezett károk, fizetési kompenzációk, és/vagy egyéb okok miatt és a garanciális és/vagy egyéb munkák időtartama miatt.

  Közölt ajánlati áraink az Áfa értékét és a kiszállítás díját nem tartalmazzák, egyéb megállapodás székhelyen/telephelyentörténő átvételre vonatkoznak.

  A megrendelés és a megrendelés visszaigazolása között a raktárkészletről történő időközbeni eladás jogát fenntartjuk.
  Kérjük, a rendelési igény leadása előtt tájékozódjanakraktárkészletünkről.

  Nem mindegyik tétel található meg raktárkészleten.

  A szállítás Vevő terhére történik, a számlán külön tételként szereplő szállítási díjként jelölve.

  A szállítás pontos díját a megrendelés visszaigazolásban közöljük Vevővel. A megrendelés visszaigazolását megelőzően kizárólag becsült szállítási díjról tudunk tájékoztatást adni.

  A szállítást biztosítás nélkül szervezzük meg Vevő részére. Amennyiben Vevő biztosítást kér, előre köteles Eladót/Szállítót tájékoztatni erről írásban.

  A szállítmányozó, csomagszállító Harmadik Felet, Céget Eladó/Szállító választja alap esetben.
  Vevő kérheti előzetes írásos tájékoztatással, hogy a szállítmányozást Ő maga szervezze, ezt Eladó/Szállító elfogadhatja, de el is utasíthatja.

  Kockázatok átadása:
  A kockázatok átadása és viselése akkor változik meg, amikor Eladó/Szállító átadja a szállítmányozó Harmadik Félnek, Cégnek az árut, tételt, terméket.

  Felelősség:
  Eladó/Szállító nem tehető felelőssé a szállítmányozás során bekövetkező károkért, lopásért, megsemmisülésért, sérülésért, elvesztéséért vagy egyéb vis maior helyzetek következményéért.

  Reklamáció:
  Amennyiben a leszállított árun, terméken, tételen Vevő sérülést észlel, az átvétel előtt jegyzőkönyvet kell felvenni a szállítmányozást végző Cég sofőrje, szállítója jelenlétében, a sofőr aláírásával igazolja a panasz jogosságát. Vevő átvevője a szállítólevelen is jelölje a jegyzőkönyvben leírtakat. Vevő készítsen fotókat a sérült áruról, termékről, tételről. Az incidenstől számítva maximum 3 napon belül Vevő köteles a szállítmányozó Harmadik Fél, Cég részére írásos panaszt, reklamációt tenni, a felvett jegyzőkönyvet és a fotókat írásos módon a szállítmányozó Harmadik Féllel, Céggel közölni.

  Termék dokumentáció

  Vevő az esetlegesen elküldött linkek és adatlapok, tájékoztatók és/vagy egyéb dokumentációk tartalmát kijelenti, hogy megismerte. Vevő megrendelésének leadásával kijelenti és elfogadja, hogy megismerte a vásárolni kívánt terméket, tulajdonságait, esetleges veszélyeit (VESZÉLY! –DANGER!) és annak dokumentációját. Vevő elfogadja az angol és/vagy francia nyelvű használati utasítást, kezelési útmutatót, megfelelőségi bizonyítványt és egyéb dokumentációt, mint kísérő dokumentációt a termék mellé, amennyiben ezek járnak a termékhez. Erről előzetesen kérje tájékoztatásunkat. A termékkel/tétellel járó kísérő dokumentációkról (amennyiben van ilyen) Vevő kijelenti, hogy a megrendelés eladása, a vétel előtt megbizonyosodott, azokat megismerte és megrendelés leadásával azokat elfogadja.

  Áruk tulajdonjoga

  Eladó/Szállító a leszállított áruk, tételek, termékek esetében fenntartja, megtartja a tulajdonjogot amíg az áru, tétel, termék teljes vételára és esetleges egyéb költségek, kamatok kiegyenlítésre nem kerülnek.A kiállított e-számlán, szállítólevélen szereplő tételek a vételár és/vagy egyéb költségek, kamatok teljes kiegyenlítéséig az Eladó/Szállító tulajdonát képezik.
  Megrendelés leadásával Vevő elfogadja feltételeinket.

  Hulladékok elhelyezése

  A hulladékok szabályszerű (vonatkozó Rendelet, előírások szerinti) kezelése, gyűjtése és ledása, elhelyezése Vevő feladata és kötelessége.
  Az egyes környezetvédelmi és veszélyes hulladék, hulladék gyűjtési leadási és kezelési szabályok betartása Vevő kötelezettségei.

  Joghatóság, jogviták rendezése

  Eladó/Szállító és Vevő közötti esetleges egymásközti vitát elsődlegesen tárgyalás útján próbálják rendezni. Eredménytelen tárgyalás esetén az Eladó/Szállító-nak címzett, intézett, megküldött eseti megrendelésekből, megbízásokból, egyéb ügyletekből eredő, adódó bárminemű esetleges vitákat, követeléseket a Szekszárdi Törvényszék Paksi Járásbíróságán kell intézni, megoldani.Egyéb nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

  Beleegyezés

  A fent leírt feltételek (jelen dokumentum feltételei) Eladó/Szállító által eladásra kínált, értékesíteni kívánt és/vagy értékesített összes árura, tételre, termékre vonatkoznak, kivéve, hogy ha a megrendelés előtt külön írásban értesítjük az esetleges eltérésekről és az adott eltérésről tájékoztatást adunk.

  Azírásban vagy szóban történő megrendelés leadásakor Vevő teljes egészében elfogadja jelen dokumentum általános vásárlási, értékesítési, szállítási és garanciális feltételeit.
  Eladó/Szállítónem vonható felelősségre semmilyen termeléskiesésért, bármilyen bevétel kiesésért, esetleges károkért, kártérítésekért. Eladó/Szállító nem vonható felelősségre a garancia időszaka alatti vagy az azon túli időszak alatti bárminemű időért, amit az adott berendezésen, eszközön, árun, tételen, terméken történő munka, módosítás, egyéb eredményez.
  Vevő megrendelésével a leírtakat elfogadja.
   

  Eladó/Szállító az elírás, eltérés, változás jogát fenntartja.

  Jelen dokumentum feltételei a már megrendelt és/vagy leszállított és/vagy Vevő által átvett árukra, termékekre, tételekre is minden esetben alkalmazandók.


  Kelt: Paks, 2022.01.03.                                                                                                                                
  Frissítve: 2022.10.24.              

  Korábbi Palmont.hu ÁSZF verziók

  A dokumentumot hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  Megtekintés / letöltés PDF formátumban: Megtekintés / letöltés
  A legutóbbi frissítés dátuma: 2023.12.12