Tartalomjegyzék

  A dokumentumot hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  Megtekintés / letöltés PDF formátumban: Megtekintés / letöltés
  A legutóbbi frissítés dátuma: 2022.10.28
  Hayranfitness Kft. Kamerás Adatkezelési tájékoztató

  Kamerás Adatkezelési tájékoztató
  (kamerás megfigyelésről a GDPR, és a NAIH állásfoglalásai alapján)

  1.    A kamerás megfigyelő rendszert üzemeltető adatkezelő:

  Név: Hayranfitness kft

  Székhely:  1103 Budapest, X., Gyömrői út 108-126

  E-mail:  info@hayranfitness.hu

  Telefon:  +36706732444

  2.    Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az Mt. 11. és 42. §-a, az Szvtv. 30-31. §-a. Ennek megfelelően szükséges az érdekmérlegelési teszt elvégzése (1. számú melléklet).

  3.    Az egyes kamerák tekintetében az adatkezelés célja, a megfigyelt terült vagy tárgy, a megfigyelés típusa: 

  Az adatkezelő összesen 8 db kamerát üzemeltet a 1103 Budapest, X., Gyömrői út 108-126  alatt.

  a.    helyszín (valamennyi kamera esetén): 1103 Budapest, X., Gyömrői út 108-126

  b.    adatkezelés célja jogszabály szerint (valamennyi kamera esetén): Az Szvtv. 31. § (1) bekezdésének megfelelően a személy-, és vagyonvédelem.

  c.    a megfigyelt terület vagy tárgy: 

  • Külső homlokzaton 3 db kamera a bejárati ajtót és a parkolót figyeli.
  • Portán 1 db kamera, mely a bejáratot figyeli.
  • Földszint eladótérben 2 db kamera található.
  • Az emeleti eladóteret is 2 db kamera figyeli.

  d.    megfigyelés típusa (valamennyi kamera esetén): kamerával közvetlen megfigyelés és rögzítés.

  4.    A felvétel tárolásának helye: A felvételeket az adatkezelő külön merevlemezes rögzítőn jelszóval ellátva, zárható szerver szekrényben tárolja.

  5.    A felvételek tárolásának időtartama: A felvételeket 3 napig tárolja az adatkezelő.

  6.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre, az érintettek köre: Adatkezelő a nyilvános területeken is megvalósuló kamerás megfigyelés esetén falra kifüggesztett tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket az adatkezelésről a Szvtv. 30. § (2) és 28. § (2) bekezdésnek megfelelően. Az érintettek: munkavállalók, vendégek, látogatók, stb.

  7.    A kezelt adatok köre: Az érintettek arcképe, teste, mozdulatai.

  8.    A felvételek tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések: A felvételek közvetlenül nem kapcsolhatók össze az érintettekkel, a felvételek kizárólag a rögzítés keltezésével azonosíthatók. 

  9.    A felvételek megismerésére jogosult személyek köre, az adattovábbítás esetei:

  9.1.    A felvételek megismerésére jogosult személyek köre a közvetlen kamerás megfigyelés esetén: a felvételeket 

  Uzun Ali Osman Ügyvezető igazgató

  tekintheti meg.

  9.2.     A felvételek megismerésére jogosult személyek köre rögzített megfigyelés esetén: a rögzített felvételeket 

  Uzun Ali Osman Ügyvezető igazgató

  ismerheti meg.

  9.3.    Adattovábbítás esetei: Adattovábbítás nem történik (kivéve a hatósági ügyek esetén).

  10.    A felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok: A felvételeket kizárólag a 9. pontban felsorolt személyek nézhetik vissza és kizárólag abban az esetben, ha extrém esemény, bűncselekmény, szabálysértés, a munkáltatóra vagy a munkavállalóra vonatkozó szabálysértés vagy itt meg nem nevezett jogszabályba, illetve szerződéssel megállapított szabályba ütköző cselekmény vagy baleset történik vagy annak alapos gyanúja merül fel. 

  11.    Az érintettek jogai

  1.    A hozzáférés joga

  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

  2.    A helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  3.    A törléshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

  4.    Az elfeledtetéshez való jog

  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog 

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  •    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
  •    az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
  •    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
  •    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

  6.    Az adathordozhatósághoz való jog 

  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

  7.    A tiltakozáshoz való jog 

  A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. 

  8.    Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  12.    Intézkedési határidő

  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. 

  Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. 

  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  12.1.    Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál: 

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

  Telefon: +36 -1-391-1400

  Fax: +36-1-391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  12.2.    Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 11. pontban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  Budapest, 2020. december 08.


  Munkavállalói nyilatkozat

  Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem, a tájékoztató egy példányát átvettem.

                           


  munkavállaló

  A GDPR szerinti érdekmérlegelési teszt kamerás megfigyelés esetén

  1. Jogalap, a kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

  Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR, 2016/679/EU) 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint „a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: […] az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek".

  Az adatkezelő vagyonvédelmi célokból a következő személyes adatokat kezeli:

  - az elektronikus megfigyelő rendszerrel rögzített képfelvételek, az érintettek képmásai.

  2. Az adatkezelő jogos érdeke

  Az adatkezelő székhelyén/telephelyén a vagyonbiztonsághoz a társaságnak jogszerű érdeke fűződik. Az adatkezelő ügyfélforgalom számára is nyitvaálló helyiségében végzi az elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetését; a vagyonbiztonsághoz fűződő érdek súlyát a magyar jogalkotó is elismerte, amikor a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXII. törvény keretei között kifejezetten megengedte ilyen célokból az információs önrendelkezési jog korlátozásával elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetését.

  3. Az érintett személyes adatok védelmével kapcsolatos jogai és szabadságai

  Az elektronikus megfigyelőrendszer segítségével az érintettek (munkavállalók, a területre látogató egyéb személyek) személyéről képfelvételek rögzülnek. E felvételeket csak a szabályzatban meghatározott személyek ismerhetik meg, azok a kamerás adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott határidőben törlésre kerülnek. Általános esetben az adatok kezelése az érintett magánszférájára nincs hatással, az érintett adatvédelemmel kapcsolatos jogaira és szabadságaira a szóban forgó adatkezelés nem jelent veszélyt.

  A munkavállalói jogok érvényesülése érdekében az alábbi garanciákkal biztosítja adatkezelő a munkavallóink felé a megfigyelés arányosságát és szükségességét:

  • Részletes adatkezelési tájékoztatót készített az adatkezelő.
  • A kamera rendszer nem irányul egyes munkavállaló megfigyelésére, a kamerák munkatereket figyelnek, ahol több személy van jelen.
  • Nem alkalmas a kamera rendszer  a munkateljesítmény, az egyén munkavégzésének ellenőrzésére.
  • Nem alkalmas a kamera rendszer  a munkavállalók munkahelyi viselkedésének befolyásolására.
  • Emberi méltóság figyelembe vétele (kamera nincs felszerelve):
  • öltözőben,
  • fürdőben,
  • mellékhelyiségben,
  • étkezőben, pihenőhelyen,
  • dohányzóban
  • egyéb olyan helyen, ahol a munkavállalók a munkaközi szünetüket töltik,
  • illetve az ezekhez tartozó várókban.
  • A kamerák látószöge a céljával összhangban álló területre irányulnak.
  • A felvételeket az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott szűk kör nézheti vissza, eseményhez kötődően. A felvételek visszanézésekor jelen lehet az érintett is, ha indokolt.
  • A rögzítés módja nem alkalmas személy alapján történő visszakeresésre, a rögzítés dátumhoz és esemény kötődik.

  A megfigyelés alkalmazása tehát a munkavállalók jogaira és szabadságaira gyakorolt negatív hatás kockázatát nem, vagy csak nagyon alacsony szinten hordozza magában.

  A megfigyelés a magánszférát legkevésbé korlátozza. A kamerás elhelyezése és látószögük beállítása által csupán korlátozott körben ismer meg az adatkezelő személyes adatokat.

  4. Az érdekmérlegelés eredménye

  Az érdekmérlegelés során megállapításra került, hogy az adatkezelőnek jogszerű érdeke fűződik a vagyonbiztonság fenntartásához, valamint az érintett magánszférájára az adatkezelés nincs hatással, mivel általános esetben az érintettet sem az adatkezelő, sem harmadik fél nem azonosítja a kezelt adatok felhasználásával, ha pedig ez megtörténik, akkor a nyomozó hatóság eljárására vonatkozó jogszabályok garanciákat biztosítanak. Mivel az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, ezért a fent meghatározott adatok a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő által kezelhetők.  Korábbi Hayranfitness Kft. Kamerás Adatkezelési tájékoztató verziók

  A dokumentumot hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  Megtekintés / letöltés PDF formátumban: Megtekintés / letöltés
  A legutóbbi frissítés dátuma: 2022.10.28