Tartalomjegyzék

  A dokumentumot hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  Megtekintés / letöltés PDF formátumban: Megtekintés / letöltés
  A legutóbbi frissítés dátuma: 2022.08.24
  VirtualJog ÁSZF

  Virtualjog.hu

  Általános Szerződési Feltételek

  Bevezetés

  A Virtualjog.hu felhasználási szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a Net-jog.hu Kft. / Dr. Krausz Miklós ügyvéd / Rácz és Pál Ügyvédi Iroda  (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon/app-on (https://virtualjog.hu/,  a továbbiakban: Virtualjog.hu) elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

  Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján / mobil alkalmazásán (https://virtualjog.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető tartós adathordozón, a következő weboldalról: https://virtualjog.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

  Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.  Szolgáltatói adatok

  A szolgáltató neve: Net-jog.hu Kft. / Dr. Krausz Miklós ügyvéd / Rácz és Pál Ügyvédi Iroda

  A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszkezelés helye): 2234 Maglód, Batthyány utca 3. 1. / 2119 Pécel, Álmos vezér utca 24/1. / 1074 Budapest, Dohany u.92. I/11.

  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@virtualjog.hu

  Cégjegyzékszám:  Cg.13-09-171507 / 29641509

  Adószáma: 25006900-2-13 / 65923012-1-33 / 18191963-2-42

  Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék

  Telefonszáma: +36 1 506 0338

  A szerződés nyelve: magyar

  A tárhely-szolgáltató adatai:

  Adroit Group Kft. 2000 Szentendre Kőzúzó utca 2. a. ép. hello@adroitgroup.io (DigitalOcean, LLC 101 Avenue of the Americas, 10th Floor New York, NY 10013 contact@digitalocean.com)  Hatály és alapvetés:

  1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  2. A jelen Szabályzat 2019. március 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
  3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
  4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

  Általános rendelkezések

  1. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel.
  2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Virtualjog.hu  bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.
  3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a weboldalak tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

  Az elektronikus szerződéskötés lépései

  1. A Felhasználó a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést az elektronikus megrendelő űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg.
  2. Felhasználó a szolgáltatás megrendelése során megadja a szerződés létrejöttéhez szükséges adatait.
  3. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a igénybevételi folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
  4. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
  5. A szerződés attól a naptól kezdve jön létre, amikor a Felhasználó az elektronikus regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást visszaigazolta és azt aktiválta.
  6. A szolgáltatás aktiválásáról, azaz a szerződés létrejöttéről a Szolgáltató elektronikus levelet küld a Felhasználó részére.
  7. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az űrlapon valótlan adatokat adott meg, vagy nem a saját adatait adta meg, a szerződés érvénytelen. Érvénytelenség esetén az igénybe vett szolgáltatások díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltatónak és a már befizetett összeget a Szolgáltató nem téríti vissza.
  8. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó részére folyamatosan biztosítja Szolgáltatásait, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit teljesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.
  9. A szolgáltatások aktiválásához a díjhoz kötött szolgáltatások esetén a díjnak a Szolgáltatóhoz történő beérkezése szükséges. A Szolgáltató vállalja, hogy a díj beérkezését követően szolgáltatása a Felhasználó részére azonnal elérhető.
  10. Felhasználó a fizetős szolgáltatásért a Szolgáltatónak a mindenkori aktuális díjszabásában foglalt szolgáltatási díjat köteles megfizetni. 
  11. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató számláján hiánytalanul jóváírják. A teljesítés további feltétele, hogy a díjfizető azonos legyen a Szolgáltató számláján szereplő vevővel.

  Felelősségek

  1. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a honlapoknak a működésére 99,5%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli leállásokért, egyéb rendellenességekért. E kötelezettség alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és egyéb üzemeltetési feladatok.
  2. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.
  3. A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez, illetve díjfizetéshez kapcsolódó adatait, azok megváltozása esetén 5 (öt) munkanapon belül a Szolgáltató felé bejelenteni. A Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kizárja a Szolgáltató késedelmét, és az ebből eredő többletköltségeit jogosult a Felhasználóra hárítani. Szolgáltató az adatbejelentés elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése miatti számlázási késedelem esetén nem vállalja a Szolgáltatás folyamatos biztosítását.
  4. A szolgáltatás eléréséhez szükséges Internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

  Teljesítés

  1. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást lehetőség szerint néhány órán belül, maximum 11 naptári nap alatt teljesíti. 
  2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szabályzatok az adategyeztetés során megadott adatok alapján személyre szabottan készülnek el, úgy, hogy közben a mindenkori jogszabályoknak is megfeleljenek.
  3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy szabályzatok jogilag megfelelő megszövegezése a Szolgáltató feladata, így Felhasználó nem jogosult változtatásokat javasolni az adott szabályzathoz az üzleti, egyedi kérdéseket leszámítva.
  4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szabályzatok ún. törzsszövegeket tartalmaznak, melyek tartalma a jogszabályok, és a joggyakorlat által meghatározott, így ezen szövegrészeket nem jogosult megkérdőjelezni, azokban bármilyen változtatást javasolni (pl. elállási jog, szavatosság, jótállás, stb.)

  Bírsággarancia

  1. A bírsággaranciát akkor tudjuk vállalni, ha Ön okirati, hiteles formában bizonyítja, hogy adatvédelmi/fogyasztóvédelmi ellenőrzés indult Önnél (ellenőrzési jegyzőkönyv másolata), melynek eredményeképp olyan tartalmú határozat született, mely kifejezetten az általunk megküldött/elkészített dokumentumok jogszabályi meg nem felelőségét, és kifejezetten és kizárólagosan emiatt kiszabott adatvédelmi bírság összegét tartalmazza.
  2. A díjszabásban feltüntett bírsággarancia összege csak akkor érvényes, ha a Felhasználóval szemben nem indult korábban adatvédelmi / fogyasztóvédelmi ellenőrzés. Amennyiben korábban elmarasztaló végzés / határozat született a Felhasználóval szemben, majd ezek után alkalmazza a VirtualJog szolgáltatását, úgy a díjszabásban feltüntetett garancia összegének 50%-át tudja Szolgáltató vállalni.
  3. A bírsággarancia feltétele továbbá, hogy a Felhasználó a VirtualJog beillesztő kódját használja (nem csak a generált pdf verziót), hiszen így biztosítható a szabályzatok folyamatos frissítése.
  4. A garancia nem vonatkozik arra az esetre, ha az előfizető mindennapi tevékenysége során nem alkalmazza a szabályzatokban leírtakat, nem végzi el a weboldalán a szükséges fejlesztéseket, vagy egy-egy jogvitában nem a jogszabályoknak és a szabályzatoknak megfelelően jár el; továbbá ha olyan terméket értékesít a weboldalán, melynek online értékesítését jogszabály korlátozza, vagy tiltja.
  5. A garancia nem vonatkozik azon esetekre, amikor Felhasználó - a Szolgáltató egyértelmű előírásának ellenére - nem szolgáltat megfelelő válaszokat az adategyeztetés során (pl. nem küldi meg a pontos, összegszerű, bruttó szállítási költségeket).
  6. A bírsággarancia érvényesítésének feltétele, hogy Felhasználó azonnal jelezze, amennyiben vállalkozásával szemben hatósági eljárás indult; továbbá Felhasználó köteles igénybe venni a hatóság döntése ellen a Szolgáltató ügyvédei által indított összes jogorvoslati eljárást. A bírsággarancia csak akkor érvényes, ha az összes jogorvoslati eljárás után bírság fizetésére kötelezik a Felhasználót.
  7. A bírsággarancia nem él, amennyiben Felhasználó elmulasztja értesíteni a Szolgáltatót azon megváltozott körülményekről, feltételekről, melyek szabályozása az ÁSZF-ben kötelező (pl. nem jelzi, hogy van már személyes átvétel is a webshop üzemeltetése esetén, vagy nem jelzi, hogy már áfa mentes számlát állít ki).

  Kártérítés

  Amennyiben Felhasználó az éves előfizetés lejárta után a szöveg kimásolásával, vagy a pdf verzió további használatával jogosulatlanul felhasználja a Szolgáltató által készített dokumentumokat (személyhez fűződő jogok megsértése, hivatkozva a Sztv. 94. § (2) bekezdésére), úgy Szolgáltatót az éves díj ötszöröse, de minimum 250.000 Ft sérelemdíj illeti meg. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy a sérelemdíj mértéke nem eltúlzó.

  A Szolgáltatás díjai

  1. Az egyes díjköteles szolgáltatások mindenkori díjszabása a weboldalon található.
  2. A díjakat a Felhasználó kizárólag a VIRTUALJOG.HU által biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki.
  3. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres online bankkártyás, vagy előre utalásos fizetési visszajelzés után aktiválódik. 
  4. Az éves díj 12 hónapra, és nem naptári évre vonatkozik. Hosszabbítás esetén az előfizetés nem a befizetés napjával, hanem a korábbi regisztrációs év végével aktiválódik újra. Az előfizetési idő pontos hosszát a kliens bámikor megtekinheti a VirtualJog fiókjában.
  5. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat minden év januárjában minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.
  6. A Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki a befizetésekről (azt e-mailen küldi meg a regisztrációkor megadott e-mail címre).
  7. A határozott idejű egy összegű fizetés esetén kedvezmény jár, ezért ha Felhasználó felmondja a határozott idejű, kedvezményes díjjal megállapított határozott idejű szerződést, felmondás esetén Szolgáltató a visszamaradó összeget nem fizeti vissza, azt kötbérként érvényesíti Felhasználóval szemben.

  Szolgáltatás megtagadása

  1. Amennyiben a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult újabb Szolgáltatás nyújtását megtagadni. A Szolgáltatás megtagadásával egyidejűleg a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Felhasználó valamennyi szerződését, azzal, hogy a teljesítés jelen pont szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatót semmilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség nem terheli.
  2. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást a szerződés megszüntetése nélkül egyoldalúan, részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben is, ha Felhasználó olyan magatartást tanúsít, amely a jelen ÁSZF különös rendelkezései szerint egyébként azonnali hatályú felmondásra is okot adna.
  3. A Szolgáltatás fenti okokból történő részleges vagy teljes felfüggesztése, megszüntetése vagy a szerződés Szolgáltató általi felmondása nem mentesíti Felhasználót a megszüntetés vagy felmondás időpontja előtt, illetve a felfüggesztés időpontja előtt és/vagy alatt már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól.

  KATA nyilatkozat 2021.

  Dr. Krausz Miklós egyéni ügyvéd ezúton nyilatkozom, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) alapján kisadózó vállalkozásnak minősülök. Ezen tájékoztatást a 2021. január 1-jétől hatályos Katv. 32/E. § (2), valamint a 13. § (2) bekezdései értelmében adtam ki.

   

  Szerzői jogok

  1. Miután a https://virtualjog.hu/, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://virtualjog.hu/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
  2. A https://virtualjog.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
  3. Tilos a https://virtualjog.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://virtualjog.hu/ weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
  4.  A https://virtualjog.hu/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.


  Felmondási jog

  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a.) és m.) pontjának szabályozása értelmében a Felhasználót nem illeti meg a felmondási jog.

  A szolgáltatás megszűnése

  Amennyiben Felhasználó nem hosszabbítja meg azt előfizetését, úgy a szabályzatok automatikusan eltűnnek a weboldalról, így javasoljuk az előfizetések időben történő meghosszabbítását.

  Adatvédelem

  A VIRTUALJOG.HU adatkezelési tájékoztatója elérhető innen: https://virtualjog.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

  Egyéb rendelkezések

  1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
  2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
  3. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
  4. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

  Panaszkezelés

  1. Weboldalunk és társaságunk célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

  2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

  3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

  4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

  A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

  6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

  •  Baranya Megyei Békéltető Testület

   Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

   Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

   Fax száma: (72) 507-152

   Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

   Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

   E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

    

   Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

  • Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

  • Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

  • Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

   Fax száma: (76) 501-538

   Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

   Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

   E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

    

   Békés Megyei Békéltető Testület

   Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

   Telefonszáma: (66) 324-976

   Fax száma: (66) 324-976

   Elnök: Dr. Bagdi László

   Honlap cím: www.bmkik.hu

   E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

    

   Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

   Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

   Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

   Elnök: Dr. Tulipán Péter

   Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

   E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

    

   Budapesti Békéltető Testület

   Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

   Telefonszáma: (1) 488-2131

   Fax száma: (1) 488-2186

   Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

   Honlap cím: www.bekeltet.hu

   E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

    

   Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

  • Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

  • Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

  • Fax száma: (62) 426-149 Elnök: Dr. Horváth Károly

   Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

   E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

    

   Fejér Megyei Békéltető Testület

   Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

   Telefonszáma: (22) 510-310

   Fax száma: (22) 510-312

   Elnök: Dr. Vári Kovács József

   Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

   E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

    

   Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

  • Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

  • Telefonszáma: (96) 520-217

  • Elnök: Dr. Bagoly Beáta

   Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

   E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

    

   Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

   Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

   Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

   Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

   Fax száma: (52) 500-720

   Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

   Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

   E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

    

   Heves Megyei Békéltető Testület Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440. Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

   Elnök: Dr. Gondos István

   Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

   E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

    

   Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

  • Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet

  • Telefonszáma: (20) 373-2570

  • Fax száma: (56) 370-005

   Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

   Honlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

   E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

    

   Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

   Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

   Telefonszáma: (34) 513-010

   Fax száma: (34) 316-259

   Elnök: Dr. Bures Gabriella

   Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

   E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

    

   Nógrád Megyei Békéltető Testület

   Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

   Telefonszám: (32) 520-860

   Fax száma: (32) 520-862

   Elnök: Dr. Pongó Erik

   Honlap cím: www.nkik.hu

   E-mail cím: nkik@nkik.hu

    

   Pest Megyei Békéltető Testület

   Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

   Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

   Telefonszáma: (1)-269-0703

   Fax száma: (1)- 269-0703

   Elnök: Dr. Koncz Pál

   Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

   E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

    

   Somogy Megyei Békéltető Testület

   Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

   Telefonszáma: (82) 501-000

   Fax száma: (82) 501-046        

   Elnök: Dr. Csapláros Imre

   Honlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet

   E-mail cím: skik@skik.hu

    

   Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

   Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

   Telefonszáma: (42) 420-180

   Fax száma: (42) 420-180

   Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

   Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

   E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

    

   Tolna Megyei Békéltető Testület

   Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

   Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

   Fax száma: (74) 411-456

   Elnök: Mónus Gréta

   Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

   E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

    

   Vas Megyei Békéltető Testület

   Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

   Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

   Fax száma: (94) 316-936

   Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

   Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

   E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

    

   Veszprém Megyei Békéltető Testület

   Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

   Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

   Fax száma: (88) 412-150

   Elnök: Dr. Herjavecz Klára

   Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

   E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

    

   Zala Megyei Békéltető Testület

   Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

   Telefonszáma: (92) 550-513

   Fax száma: (92) 550-525

   Elnök: Dr. Molnár Sándor

   Holap cím: www.bekelteteszala.hu

   E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

  7. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

  8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

  9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

  10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

  11. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

  • az eljáró bíróságot;
  • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
  • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
  • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
  • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

  A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.  A dokumentumot hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  Megtekintés / letöltés PDF formátumban: Megtekintés / letöltés
  A legutóbbi frissítés dátuma: 2022.08.24