Tartalomjegyzék

  A dokumentumot hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  Megtekintés / letöltés PDF formátumban: Megtekintés / letöltés
  A legutóbbi frissítés dátuma: 2021.10.15
  unitech ÁSZF

  unitech

  Általános Szerződési Feltételek (B2B jogviszonyokra)


  Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

  Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://unitech.co.hu ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető (és letölthető, bármikor kinyomtatható) a következő weboldalról: https://unitech.co.hu/aszf.

  Definíciók:

  Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

  Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

  Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

  Szolgáltató:  Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

  1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

  A szolgáltató neve: Unitech Industries Kft.
  A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 6230 Soltvadkert, Szőlő utca 93.
  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@unitech.co.hu 
  A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 03-09.123001
  A szolgáltató adószáma: 23491960-2-03
  Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van): Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
  A szolgáltató telefonszáma: +36/20/886-4680
  A szerződés nyelve: magyar
  A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
  Arteries Studio Kft 1139 Budapest, Forgách utca 9/B. info@arteries.hu

  2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

  2.1.    A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

  2.2.    A jelen ÁSZF 2021. október 11. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról a weboldalon és/vagy e-mailben értesíti - mely alapján a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. 

  2.3.    Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

  2.4. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy Szolgáltató kizárólag fogyasztónak NEM minősülő felhasználóknak értékesít, azaz a jelen ÁSZF hatálya csak a vállalkozások közötti jogvisznyra terjed ki. 

  2.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott szerződési feltételekben a felek egyedileg állapodhatnak meg (egyedi megállapodás).

  3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

  3.1.    Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

  3.2.    A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 

  3.3.    A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon)

  4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

  4.1.    A megjelenített termékek/szolgáltatások a Szolgáltatótól elektronikusan (e-mailben) rendelhetők meg. A termékekre/szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, nettó árak (azaz nem tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t), továbbá nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, kivéve ha a Felhasználó dísz-, vagy egyéb speciális csomagolást kér.

  4.2.    Az ajánlatban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg (ha lehetséges). A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. 

  4.3.    Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

  4.4.   Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a magyar bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a Felhasználókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

  4.5.    A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

  5. AJÁNLAT

  Vállalkozót ajánlatai vonatkozásában, tekintettel azok mellékleteire is, csupán ajánlati kötöttség terheli, azok nem minősülnek szerződésnek. Amennyiben a tételes árajánlat nem rendelkezik az ajánlati kötöttség időtartamáról, akkor úgy kell tekinteni, hogy az ajánlati kötöttség időtartama a tételes árajánlat kézhezvételétől számított harminc (30) naptári nap.

  Amennyiben Megrendelő tévesen, vagy pontatlanul megjelölt Termék/Szolgáltatás vonatkozásában kér és fogad el ajánlatot, úgy Megrendelő a szerződés teljesítését nem jogosult megtagadni, nem jogosult a szerződéstől elállni.

  6. MEGRENDELÉS, ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

  Megrendelő megrendelését írásban, postai úton/e-mailben (cégszerűen kitöltött és aláírt megrendelő szkennelt példánya) teheti meg. Vállalkozó telefonon adott megrendelést nem fogad el.

  Amennyiben Megrendelő az ajánlati kötöttség lejártát követően (30 naptári nap) juttatja el a jelen bekezdésben meghatározott módon aláírt megrendelését Vállalkozónak, akkor Vállalkozó mentesül az ajánlati kötöttsége alól, és a megrendelés kizárólag Vállalkozó külön, írásbeli elfogadása (visszaigazolás) útján válik kötelező érvényűvé.

  A Szerződés a megrendelés írásbeli visszaigazolásával jön létre, amelyhez a Megrendelő kötve van.

  6.1. Árak

  Az árak vám, adó és egyéb államilag megállapított fizetési kötelezettség nélkül értendők, azaz nettó árak. Az ügylettel kapcsolatos minden ilyen költség Megrendelőt terheli. Az áfa és a bruttó ár feltüntetése csupán tájékozató jellegű.

  Ha az egyedi megállapodás értelmében a Vállalkozó összeszerelési, illetve üzembe helyezési feladatokat is köteles végezni, és a felek másként nem állapodtak meg, a Megrendelő köteles a megállapodott díjazást és bármilyen járulékos költséget (például utazási- és vagy szállítási költséget, stb.) megfizetni.

  A szerződéses ár az ajánlatban, visszaigazolásban vagy az Projekt szerződésben, magyar Forintban (HUF) vagy Euroban (€) kerül rögzítésre.

  Az árak tartalmazzák a csomagolás díját (ahol ez nincs külön feltüntetve), de nem tartalmazzák a szállítás költségét, mely Megrendelő feladata.

  Továbbá a Megrendelőt terhelik azon költségek, melyek az ügylettel kapcsolatos speciális szállítással, raktározással és csomagolással kapcsolatban merülnek fel, kivéve, ha Vállalkozó az ajánlatában ezt írásban, külön ajánlotta fel, és az ajánlatba ezt beleértette.

  Külföldre történő szállítást egyedi árajánlat alapján végzünk.

  6.2. Fizetési feltételek

  Általános fizetési határidő a számla kiállítását követő 30 (naptári) nap, ettől eltérni szerződő felek csak az egyedi megállapodásban tudnak.

  Valamennyi kifizetést Megrendelő a Vállalkozó kijelölt számlájára köteles teljesíteni. Részteljesítés esetén Vállalkozó valamennyi részletre vonatkozóan egyedi számlát állít ki, amelynek kelte alapján számítandó a 30 (naptári) nap fizetési határidő.

  Megrendelő a fizetést a Vállalkozó által meghatározott pénznemben és módon külön banki költség levonása vagy beszámítása nélkül köteles teljesíteni.

  Amennyiben Megrendelő anyagi helyzete a szerződés szerinti fizetést késleltetheti vagy veszélyeztetheti, Vállalkozó jogosult felfüggeszteni, késleltetni vagy visszatartani a teljesítést.

  Az egyedi megállapodásban rögzített ár vagy bármilyen költség késedelmes fizetése, nem teljesítése vagy egyéb szerződés szerinti kötelezettség elmulasztása esetén, Vállalkozó jogosult a Termék/Szolgáltatás kézbesítésének vagy egyéb teljesítésnek a felfüggesztésére, késleltetésére vagy visszatartására, amely miatt Vállalkozót nem terheli felelősség.

  Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó felfüggesztheti a szállítást és késedelmi kamatot követel, amelynek mértékét a Ptk. 6:155. § - a szabályozza.

  A Vállalkozó tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja.

  Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a teljes vételár nem kerül megfizetésre Vállalkozó részére, úgy Vállalkozót megilleti az elvitel joga. Így Vállalkozó képviselője jogosult arra a területre belépni, ahol a Terméket/Szolgáltatást üzembe helyezték, és ezzel kapcsolatban Megrendelő birtokvédelmi kifogást nem támaszthat.

  Amennyiben Megrendelő ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelmet nyújtanak be, úgy Vállalkozó jogosult jelen szerződéstől elállni, és a tulajdonjog fenntartás hatálya alatt lévő Terméket/Szolgáltatást azonnali hatállyal visszakövetelni, illetve rendeltetési helyéről elszállítani azt.

  7. SZÁLLÍTÁS, TELJESÍTÉS

  Szállítási határidőkre az egyedi megállapodásban foglaltak az irányadóak.

  7.1. Vállalkozó teljesítésének feltételei:

  • Megrendelő minden dokumentumot, a szükséges engedélyeket és jóváhagyásokat, a kapcsolódó terveket időben a Vállalkozónak átadja.
  • Megrendelő a megállapodott fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíti.
  • Megrendelő valamennyi szükséges rendelési és kézbesítési információt a megrendelést és kiszállítást megelőzően Vállalkozó rendelkezésére bocsájt.

  Ha ezek a feltételek nem teljesülnek időben, a szállítási határidők a Megrendelő késedelmével automatikusan meghosszabbodnak.

  Vállalkozó fenntartja magának a jogot a rész-szállításra.

  7.2. Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének tekintendő:

  • ha összeszerelés és üzembe helyezés nélküli szállítás esetén Vállalkozó a Projekt szerződésben rögzített helyen és időben a Terméket/Szolgáltatást Megrendelőnek átadta.
  • ha Vállalkozó a Terméket/Szolgáltatást határidőn belüli készre jelenti, de Megrendelő bármilyen okból elmulasztja a Termék/Szolgáltatást átvenni az esedékességkor.
  • ha összeszereléssel és üzembe helyezéssel egybekötött szállítás esetén Vállalkozó a Projekt szerződésben rögzített helyen és időben a Terméket/Szolgáltatást összeszerelte és üzembe helyezte.
  • A kiszállítás határnapjához viszonyított ésszerű határidőn (15 naptári nap) belül történő előteljesítés vagy késedelmes teljesítés nem minősül a Vállalkozó felróható szerződésszegésének vagy késedelmes teljesítésnek.

  Megrendelő nem jogosult a Termék/Szolgáltatás átvételét kisebb hibákra hivatkozva megtagadni. Kisebb hibának tekintendő valamely Termék/Szolgáltatás olyan hibája, amely az adott Termék/Szolgáltatás rendes működése körében történő használatát lényeges mértékben nem befolyásolja, és az adott Termék/Szolgáltatás funkcionalitását, működését, karbantartását és fejlesztését nem érinti.

  7.3. Vállalkozó jogai a Megrendelő késedelmes átvétele esetén

  Amennyiben Megrendelő ellen csőd, vagy felszámolási eljárás, illetőleg végelszámolás megindítására irányuló kérelmet nyújtanak be, úgy Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni és a tulajdonjog fenntartás hatálya alatt álló Termék/Szolgáltatás azonnali visszaszolgáltatását követelni.

  Késedelmes átvétel esetén, Vállalkozónak jogában áll:

  • Megrendelőre terhelni a Termék/Szolgáltatás raktározásának, biztosításának és fenntartásának jogszerűen felmerülő összes költségét, melynek mértéke az Projekt szerződés szerinti fennmaradó összeg 0,5%-a, mely minden megkezdett naptári hónapra számítandó.
  • A késedelem minden megkezdett napja után kötbért követelni, melynek mértéke a szerződéses díj nettó értékének 1%- a/nap. Amennyiben Megrendelő nem veszi át a Terméket/Szolgáltatást a készre-jelentést (átadás-átvételi jegyzőkönyv keltét) követő 30. napon túl, úgy jelen szerződés Vállalkozó részéről teljesítettnek minősül, mely alapján Vállalkozó jogosult a számla kiállítására a 31. napon.
  • A Terméket/Szolgáltatást az adott piaci körülmények között elérhető, ésszerű áron harmadik fél számára értékesíteni. Ilyen esetben az eredeti vételár, mint kártérítési alap csökken a Termékért/Szolgáltatásért kapott vételárral, Vállalkozó azonban felszámolja az értékesítéssel kapcsolatban felmerült költségeit.
  • Vállalkozó szintén jogosult a számla kiállítására a teljesítés időpontjától (átadás-átvételi jegyzőkönyv kelte) számított 15 nap elteltével, amennyiben Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítésére ellenére nem állítja ki a teljesítési igazolást, vagy nem adja át az aláírt szállítólevelet. Ez esetben a jótállási idő a teljesítés napján kezdetét veszi.

  7.4. Megrendelő jogai a Szolgáltató késedelmes teljesítése esetén

  Ha Vállalkozó neki felróható okból késve teljesít, a Megrendelő kötbért követelhet a késedelem minden befejezett hónapja után, melynek összege megegyezik a Termék/Szolgáltatás késedelemmel érintett és ezért használatba nem vehető része nettó árának 0,5%-val, azonban a kötbér maximális összege a késedelemben lévő Termék/Szolgáltatások árának 5%-t nem haladhatja meg.

  Vállalkozó a késedelmi kötbéren túl semmilyen körülmények között és semmilyen jogcímen nem tehető felelőssé az elmaradt haszonért és vonatkozó költségekért, továbbá a profit veszteségből, bevétel kiesésből, szerződésvesztésből, energiaveszteségből, elhasználódásból, kamatkiesésből, állásidő költségeiből, harmadik féltől történő beszerzésből illetve kicserélésből, elvárt megtakarítás csökkenéséből, annak elmaradásából, a működés megnövekedett költségeiből eredő károkért, illetve bármely különleges, közvetett vagy következményes kárért, vagy egyéb hasonló természetű veszteségekért.

  8. VIS MAJOR

  Sem Megrendelő, sem Vállalkozó nem tehető felelőssé bármely olyan hibáért, vagy késedelemért, mely vis majornak tekintendő és így nem áll a felek kontrollja alatt, ide értve, de nem korlátozva az alábbiakra:

  • kormány intézkedés, kormányrendelet, vagy határozat, háború (akár kinyilatkoztatott, akár nem), katonai és polgári zavargások, természeti csapások (áradás, földrengés, szélvész, járvány, tűzvész), embargó, sabotage, tengeri katasztrófa, sztrájk, vesztegzár, munkavállalói viták, munkavállaló hirtelen halála, stb.)

  Amennyiben valamelyik szerződő fél azonnal írásban értesíti a másik felet valamely fenti esemény bekövetkeztéről, szolgáltatva az ésszerű és szükséges bizonyítékokat, a szerződés teljesítésének és végrehajtásának határideje meghosszabbodik az esemény, vagy események időtartamával.

  Amennyiben a Megrendelő három hónapot meghaladó időre akadályoztatva van a szerződéses kötelezettsége teljesítésben, bármelyik félnek lehetősége van a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződést megszüntetni. Amennyiben a szerződés fenti módon szűnik meg, a Megrendelő tartozik teljes és végleges kártalanítás címén a szerződésben foglalt vételár hátralévő, még kiegyenlítetlen részét megfizetni olyan arányban, amilyen százalékban a Vállalkozó a megszűnés napjáig a szerződést teljesítette.

  9. TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA

  A Termék/Szolgáltatás mindaddig a Vállalkozó tulajdonában marad, amíg a Megrendelő nem teljesítni minden kötelezettségét, amely jelen ÁSZF-ben, vagy a vonatkozó egyedi megállapodásban szerepel.

  Ha már a Termék/Szolgáltatás kiszállításra került, a Megrendelő köteles a Terméket/Szolgáltatást, mint a Vállalkozó tulajdonát raktározni és biztosítani (annak teljes jelenértékén). Valamit Megrendelőnek elszámolási kötelezettsége van minden egyes, a Terméket/Szolgáltatást érintő biztosításról és egyéb ügyletről (pl. Termék lefoglalás, harmadik jogi személy részéről történő beavatkozás).

  Vállalkozó fenntartja magának a visszaigénylési jogot nem fizetés esetén. Amennyiben Megrendelő jelen ÁSZF-ben és a vonatkozó egyedi megállapodásban foglaltakat nem teljesíti, úgy Vállalkozó jogosult lesz rendkívüli felmondással felmondani a vonatkozó szerződéseket.

  Megrendelő a Terméket/Szolgáltatást nem zálogosíthatja, nem használhatja biztosítéknak és nem idegenítheti el, és saját költségén vissza kell szolgáltatnia a Terméket/Szolgáltatást egy meghatározott, a feladat elvégzéséhez megfelelő nagyságú határidőn belül. Nem jelenti az egyedi megállapodástól vagy az ÁSZF-től való elállást, ha a Vállalkozó a tulajdonjogát gyakorolva az érintett Termék/Szolgáltatást zár alá vonja, csak akkor, ha ezt kifejezett írásban is megerősíti. A Megrendelőnek biztosítani kell, hogy Vállalkozó beléphessen a telephelyére és az őt megillető jogokat gyakorolhassa.

  Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF-ben vagy az egyedi megállapodásban foglaltakat nem teljesíti időben, Vállalkozó a felmerült többletköltségeket felszámolhatja ésszerű, igazolható módon és mértékben.

  10. KÁRVESZÉLYVISELÉS, A MEGRENDELŐ FELELŐSSÉGE

  A kiszállítást követően a kárveszély viselése haladéktalanul a Megrendelőre száll, kivéve, ha igazolható, hogy a kár Vállalkozó hibájából vagy gondatlanságából következett be. Az utóbbi esetben Megrendelőt értesítési kötelezettség terheli Vállalkozó felé három munkanapon belül. A vételár teljes kiegyenlítéséig Megrendelő a Terméket/Szolgáltatást harmadik személynek nem adhatja el, biztosítékul nem ajánlhatja fel.

  Megrendelő külön írásbeli kérésére és költségére Vállalkozó a Terméket/Szolgáltatást a szokásos fuvarozási károk ellen biztosítja, melynek költsége Megrendelőt terheli.

  A kárveszély Megrendelőre száll, ha a Termék/Szolgáltatás átvétele a Megrendelőnek felróható okból késedelmesen történik, vagy ha a Megrendelő alapos ok nélkül, minőségi hiba megjelölése nélkül tagadta meg a Termék/Szolgáltatás átvételét.

  Megrendelő saját eljárási követelményei szerint határozza meg a szállítás tárgyának felhasználási eljárását, valamint meghatározza és leírja a Hardver alakzatokat. Megrendelő felelősséggel tartozik a saját telephelyén felmerülő hiányokért, beleértve, de nem csak ezekre korlátozva az input jeleket, a részletezett határértékeket meghaladó teljesítmény és környezeti feltételeket és a nem rendeltetésszerű műszaki alkalmazást. Megrendelő felelős a Termék/Szolgáltatás épségben való megérkezésének ellenőrzéséért és megfelelő raktározásáért.

  Amennyiben a teljesítés helye a Megrendelő telephelye, úgy Megrendelő köteles azt munkavégzésre alkalmas állapotban Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Vállalkozó a teljesítés megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg Megrendelő a fentieket nem biztosítja.

  11. MEGVIZSGÁLÁS, PRÓBAÜZEM ÉS ELFOGADÁS

  11.1. Megvizsgálás

  A szerződés tárgyának Megrendelő általi átvizsgálását a Vállalkozó területén előre meg kell határozni a normál munkaórák idejére esően.

  11.2. Próbaüzem

  Amennyiben a megvásárolt termék egy rendszer, a Vállalkozónak értesíteni kell a Megrendelőt arról, hogy mikorra állít össze egy egységes próbaüzemet Megrendelő részére, még a szállítást megelőzően.

  Amennyiben a Megrendelő írásban 10 napon belül nem támaszt részletes ellenvetést, a próbaüzem sikeres végrehajtása a Megrendelő általi gyári elfogadásnak minősül és alapot ad a szállításra.

  11.3. Üzembe helyezés, elfogadás

  Amennyiben arról a felek az egyedi megállapodásban külön nem állapodtak meg, a Megrendelő köteles a telephelyén történő összeszerelés és üzembe helyezés valamennyi, Vállalkozó által írásban kért feltételeit biztosítani. Ide értve, de nem kizárólag az alábbiakat:

  • építőanyagok, szerszámok, személyzet, állványok, emelőgépek, energia és közmű szolgáltatás, száraz, zárható helyiség, védőruházat és védőeszközök, stb.

  A telepítés színhelyén az üzembe helyezést a Vállalkozó hajtja végre szakembereivel, s a Megrendelő aktív részvételével. Az üzembe helyezés annak igazolására szolgál, hogy a Termék/Szolgáltatás teljes, a Megrendelő rendszereibe beleillik, fizikai sérülés mentes és kész a használatra. Az üzembe helyezést a rendszer megérkezésétől szállított 30 napon belül kell végrehajtani. A gyártás színhelyén történt sikeres üzembe helyezés a szerződés tárgyának teljes és végleges elfogadását jelenti. Amennyiben az üzembe helyezés a rendeltetési helyre történő megérkezését követő 30 napot meghaladóan Megrendelőnek felróhatóan késik, ez úgy tekintendő, hogy a Megrendelő véglegesen elfogadta a Terméket/Szolgáltatást.

  12. A TERMÉK SOFTWARE LICENSZE

  Vállalkozó által Megrendelőnek értékesített Termék/Szolgáltatás nem jelenti tervek, rajzok, működtető és vezérlő software és/vagy más kapcsolódó dokumentáció tulajdonjogának átadását Megrendelő részére csupán ezek nem kizárólagos és nem átruházható használatára jogosítja fel Megrendelőt a Szállítmánnyal kapcsolatos, abba beágyazott vagy azzal együtt átadott rajzok, software és/vagy a kapcsolódó dokumentáció vonatkozásában.

  A használati jog érvényben marad a szállított vagy szervizelt Termék/Szolgáltatás lejáratáig vagy leszereléséig, kivéve, ha Vállalkozó a szerződést felmondja Megrendelő szerződésszegő magatartása miatt. Valamennyi jog, szabadalom, copy right, védjegy és üzleti titkok Vállalkozó illetőségében marad.

  Megrendelő kijelenti, hogy

  • bizalmasan kezeli a Termékkel/Szolgáltatással kapcsolatos, abba beágyazott vagy azzal együtt átadott rajzok, software és/vagy a kapcsolódó dokumentációk anyagát.
  • csak olyan harmadik személyek előtt fedi azt fel, akivel Vállalkozó is bizalmas, szerződéses viszonyban áll.
  • nem módosítja, ill. harmadik személynek nem engedi módosítani a kapcsolódó dokumentáció anyagát Vállalkozó írásos beleegyezése nélkül.
  • nem nyomtatja, másolja, sokszorosítja, terjeszti, nem teszi közzé a dokumentáció anyagát.
  • nem használja a dokumentáció anyagát, vagy annak egy részét a szerződésben meghatározottól ellentétes célokra.

  Amennyiben Megrendelő továbbértékesíti a Termék/Szolgáltatás egészét vagy annak csak egy részét, úgy köteles erről Megrendelő Vállalkozót tájékoztatni, és biztosítani, hogy a fenti feltételeket Vevő is elfogadja.

  13. MÁRKAJELZÉS, VÉDJEGY

  Megrendelő semmilyen esetben sem törölheti, módosíthatja vagy fedheti le Vállalkozó által gyártott vagy eladott árukról, termékekről Vállalkozó cégnevét vagy bármilyen más védjegyet.

  Tilos bármilyen másik védjegyet rakni Vállalkozó által gyártott vagy eladott termékekre, vagy a terméken elhelyezni, azon feltüntetni bármilyen másik márkajelzést. Termékmodellek, adatlapok, csomagolóanyagok, prospektusok és hasonló tárgyaink a szerzői jog védelme alatt állnak és Vállalkozó kizárólagos tulajdonát képezik.

  14. ÜZLETI TITOK

  Megrendelő tudomásul veszi, hogy valamennyi technikai, kereskedelmi és pénzügyi adat, amely Megrendelő rendelkezésére lett bocsátva üzleti titoknak minősül. Megrendelő kijelenti, hogy nem fed fel bizalmas információt harmadik fél előtt.

  Megrendelő kötelezettségei e pontban a szerződés bármilyen ok miatti megszűnését követően is fennmaradnak, de nem alkalmazható bármely olyan információra, amely érvényesen és megfelelő módon köztudatba került.

  15. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

  Vállalkozó semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé semmilyen természetű vagy típusú különleges, közvetett, véletlenszerű vagy következményes károkért, tartalmazva, de nem korlátozva a használatból, adatokból, haszonból és bevételből, termelésből vagy tőkevesztésből származó veszteséget.

  16. JÓTÁLLÁS

  Amennyiben Vállalkozó írásban másként nem rendelkezik, Vállalkozó az általa gyártott Termékre/Szolgáltatásra 1 éves vagy 2000 órás jótállást vállal a szállítástól kezdődően, feltéve, hogy a Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott használati utasítás szerint történik a használat. Amennyiben a Termék/Szolgáltatás valamely tartozéka, vagy alkatrésze kijavításra, vagy kicserélésre kerül a jótállási idő alatt, úgy a kijavított, vagy kicserélt tartozékra, vagy alkatrészre az eredeti jótállási időből még hátralévő rész képezi a jótállási időtartamot.

  Nem magyarországi telepítés esetén, a kiszállási díjat, és a kiszállással kapcsolatos egyéb költséget Megrendelőnek a garanciális kiszállások esetén is ki kell fizetnie.

  A nem garanciális kiszállások útiköltsége Megrendelőt terheli.

  16.1. A jótállás alóli kivételek

  A jótállás nem alkalmazható az alábbiakból eredő hibákra:

  • szándékos károkozás és hanyagság;
  • természetes elhasználódás (kopó alkatrészek);
  • a beiktatás és/vagy fenntartás a Megrendelő, vagy harmadik fél részéről;
  • rendeltetés ellenes használat, vagy fokozott igénybevétel;
  • a Vállalkozó írásbeli hozzájárulása nélkül a Megrendelő, vagy harmadik fél részéről a terméken végzett módosítás, vagy átalakítás;
  • a Vállalkozó által megadott iránymutatás szerinti környezeti feltételek fenntartását Megrendelő elmulasztotta, ideértve, de nem korlátozva a megfelelő villamosenergia, hőmérséklet és páratartalom ellenőrzést;
  • harmadik fél által megrendelésre gyártott készüléknek az Unitech Kft. készülékébe történő beszerelése és a Megrendelő részére történő viszonteladása céljából, kivéve, ha a harmadik fél (gyártó) jótáll az általa készített termékért, valamint a termék kompatibilitásáért;
  • azok az okok, amelyek a Vállalkozó ésszerű kontrollján kívüli esnek.

  16.2. A jótállás korlátozottsága

  A Vállalkozó jótállási kötelezettsége az alábbiak szerint korlátozott:

  • Hardware esetében a meghibásodott alkatrész javítása és / vagy cseréje;
  • Software esetében a software hiba elhárítása csere vagy újraprogramozás által. Az általános Software-ben bekövetkező hibát kizárólag akkor kell orvosolni, ha a vele kapcsolatos berendezés nem működik az eredetileg rendelt célnak megfelelően.

  Az előzőekben ismertetett jótállás nem tartalmazza a Megrendelő területén végrehajtott jótállási tevékenységgel kapcsolatos szállítást, behozatali-adókat/vámokat, a munkabéreket, vagy az utazás időtartamát és költségét. E költségek Megrendelőt terhelik.

  A Vállalkozónak nem keletkezik jótállási kötelezettsége, ha a Megrendelő a teljes vételárat az esedékességkor nem fizeti meg.

  Megrendelőnek elegendő időt és lehetőséget kell biztosítania Vállalkozó számára, hogy a hibákat a szavatossági idő alatt megszüntesse. Vállalkozó saját belátása szerint dönthet, hogy a hibás részeket kicseréli vagy megjavítja.

  A jelen jótállási feltételek nem terjednek ki azokra a saját tulajdonú, de nem saját gyártású termékekre, amelyek a Vállalkozó által eladott Termékkel/Szolgáltatással járnak, vagy azok részét képezik. Ezen Termék/Szolgáltatások vonatkozásában Vállalkozó nem vállal jótállást, jótállási kötelezettsége nincsen.

  17. MEGRENDELŐ FELMONDÁSA

  Amennyiben a Termék még nem került leszállításra, illetve a szolgáltatás nem került teljesítésre, a Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú írásos nyilatkozattal felmondhatja a szerződést, feltéve, hogy az alábbi fizetési kötelezettségnek eleget tesz:

  • 0 - 15 nap a Megrendelés elfogadását követően, a szerződésben foglalt vételár 10%-a;
  • 16-30 nap a Megrendelés elfogadását követően, a szerződésben foglalt vételár 25%-a;
  • A Megrendelés elfogadását követő 30 napon túl az alábbiak közül a magasabb összeg:
   • a vételár 25%-a, vagy

  a vételár azon százaléka, mely a termékre fordított munka mennyiségével arányban áll. Vállalkozónak az elállás esetére vonatkozó fizetési kötelezettséget tartalmazó meghatározása végleges és bizonyító erejű.

  18. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

  Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, ha

  • az egyedi megállapodásban foglaltakat teljesítette,
  • a Termék/Szolgáltatás üzemeltetéséhez szükséges dokumentációt Megrendelő részére átadta és azt a Vevő/Megrendelő hiánytalanul átvette,
  • Átadás-átvétel esetén a leszállított Termék/Szolgáltatás átvételét Megrendelő írásban igazolja Vállalkozó felé.

  Megrendelő szerződésszerűen teljesített, ha

  • a Terméket/Szolgáltatást szállítólevéllel együtt átvette
  • az egyedi megállapodás szerinti vételárat megfizette az Vállalkozó részére.

  19. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

  Anélkül, hogy Vállalkozó jogait, vagy jogorvoslati lehetőségét a teljesség igényével meghatároznánk, a Vállalkozó felmondhatja a szerződést, vagy felfüggesztheti a további szállításokat az alábbi esetekben:

  • Megrendelő a szerződés bármely feltételét megszegi;
  • Megrendelő megszünteti, vagy felfüggeszti üzleti tevékenységét;
  • Megrendelő képtelenné válik szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére, mivel azok lejártak, vagy csődeljárás, illetve bírósági végrehajtási eljárás van megrendelő ellen folyamatban, vagy fizetésképtelenség esete áll fenn, illetve csődgondnokot, vagy bírósági végrehajtót rendeltek ki, vagy ezek kijelölése van folyamatban, vagy a hitelezők kielégítése céljából a Megrendelő részéről bármilyen intézkedés szükségessé válik;
  • Megrendelő pénzügyi helyzetéből arra lehet következtetni, hogy képtelen lesz a Termék/Szolgáltatás árát időben kifizetni és képtelen felajánlani bármilyen szükséges biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a Termék/Szolgáltatás időben kifizetésre kerül.

  A fent felsorolt indokok bármelyikének felmerülése esetén Megrendelőt terhelő valamennyi fizetési kötelezettség azonnal lejártnak és esedékesnek minősül.

  A szerződés bármilyen okból történő megszüntetése nem érinti a megszüntetésig teljesített szolgáltatásokat, melyek ellenértéke azonnal esedékessé válik Vállalkozó részére.

  Amennyiben a Terméket/Szolgáltatást leszállították, de még nem fizették ki, a szerződés azonnal megszűnik minden korábbi ellentétes értelmű megállapodás ellenére.

  20. A TERMÉKEK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA

  Tilos a termék olyan jellegű felhasználása, melyet jogszabály tilt. 

  Vállalkozó irányelvei tiltják Vállalkozó termékeinek felhasználását fegyverek fejlesztésére, előállítására, tömegpusztító fegyverek raktározására (nukleáris, biológiai, kémiai fegyverek és rakéták.)

  Tilos Vállalkozó termékeit olyan készüléknek használni, amelynek kívánt megmunkálandó feladatának célja az emberi test, vagy amely olyan eszközökkel és tárgyakkal működnek, amelyek kölcsönhatásban vannak az emberi testtel, beleértve, de nem korlátozva használatát a sebészeti technológiában.

  Vállalkozó kifejezetten kéri Megrendelő megelőző tájékoztatását mindennemű atomerőműben történő felhasználás szándéka esetén, mivel Unitech Kft. ezt szigorúan szabályozza, így Termék/Szolgáltatás leszállítás, illetve beépítés csak az engedélyezés után történhet.

  Megrendelő az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik, hogy:

  • Közvetve atomerőműbe történő szállítás esetén:
   • a termékeket nem használja fel (nem építi be) atomerőműbe;
   • amennyiben a termék atomerőműbe kerül beépítésre, úgy Megrendelő nem ír alá olyan szerződést, melyben atomkár miatt Vállalkozóval szemben visszkereseti igény érvényesíthető,
   • amennyiben a piac által megkövetelt, hogy Megrendelő másban atomkárt vállaljon az atomerőművel szemben, úgy Vállalkozó csak korlátozott felelősséget vállal Megrendelővel szemben, mely felelősségkorlátozás indokát a vételárat szerepeltető ajánlatban, illetve a megrendelés visszaigazolásában rögzíti.
  • Közvetlenül atomerőműbe történő szállítás esetén, amennyiben a Vállalkozó üzemeltetővel közvetlenül köt szállítási szerződést, atomkár megtérítésre az üzemeltető nem jogosult igényt érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.

  21. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

  A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. 

  A teljesítési határidő az egyedi megállapodásban kerül rögzítésre. 

  Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

  Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni. 

  Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerződésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell téríteni.

  Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató a termékek beszerzése, tárolása miatt keletkezett kárát és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

  Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

  22. ELÁLLÁS JOGA

  Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, azaz jelen jogviszonyban a Felhasználót nem illeti meg a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglalt 14 napos elállási jog.

  23. SZAVATOSSÁG

  Hibás teljesítés

  Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

  Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. 

  Kellékszavatosság 

  23.1.    Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? 

  Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

  23.2.    Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? 

  Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 

  23.3.    Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? 

  Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Lejárati idővel rendelkező termékek esetében a kellékszavatosság a lejárati idő végéig érvényesíthető).

  23.4.    Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 

  Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

  24.VEGYES RENDELKEZÉSEK

  Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

  Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

  Amennyiben Szolgáltató a jelen Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

  Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

  Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. 

  Szolgáltató az általa forgalmazott termékekhez  való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

  Szolgáltató  – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

  Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

  25. SZERZŐI JOGOK

  Miután a https://unitech.co.hu , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://unitech.co.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

  A https://unitech.co.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

  A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

  Tilos a https://unitech.co.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://unitech.co.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

  A https://unitech.co.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

  A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti többek között a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését a Ptk. általános szabályai szerint. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

  25. ADATVÉDELEM

  A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://unitech.co.hu/adatvedelem


  Soltvadkert, 2021. október 11.

  A dokumentumot hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  Megtekintés / letöltés PDF formátumban: Megtekintés / letöltés
  A legutóbbi frissítés dátuma: 2021.10.15