Tartalomjegyzék

  A dokumentumot hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  Megtekintés / letöltés PDF formátumban: Megtekintés / letöltés
  A legutóbbi frissítés dátuma: 2024.07.21
  Seahun.hu Adatkezelési tájékoztató

  SEA HUN610 Kft.

   

  Adatkezelési tájékoztató

   

  Bevezetés

  A/Az SEA HUN610 Kft. (1154 Budapest, Csorvás u. 30., adószám:  13404318-2-42, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-733507) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

  Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését szabályozza: https://www.seahunstore.hu/, https://www.seahun.hu/webshop/ https://www.seahun.com/webstore/ https://www.seahunstore.com/, actisense.hu, bepmarine.hu, blueseasystems.hu, boatinstruments.com, digitalyacht.hu, empirbus.hu, garminmarine.hu, hajomuszerek.hu, hajonavigacio.hu, mastervolt.hu, philippi.hu, silva-marine.hu, solbian.hu, sterling-power.hu, trigentic.hu, wattandsea.hu, whisper-power.hu, japanmaria.hu, marcomarine.hu, marcoautomotive.hu, engelhuto.hu, jetthruster.hu, muteak.hu, nautictalk.hu, navico.hu, propspeed.hu, scout-antenna.hu, simarine.hu, simradmarine.hu, simradnavigacio.hu, spectra-vizkeszito.hu, syntetikusteak.hu, bngmarine.hu, bngnavigacio.hu, bngracing.hu, coppercoat.hu, seahun610.hu

  Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.seahunstore.hu/adatkezelesi_tajekoztato

  A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

  Az adatkezelő és elérhetőségei

  Név: SEA HUN610 Kft.

  Székhely:  1154 Budapest, Csorvás u. 30.

  E-mail:  info@seahunstore.com; finance@seahunstore.com; technicalsupport@seahunstore.com

  Telefon:  +36 20 4313 547

   

  Fogalom meghatározások

   

  1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  2. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  3. adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  4. adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  5. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
  6. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  7. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

  A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

  A személyes adatok:

  1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
  2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
  3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
  4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
  5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
  6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

  Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

  Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.  Ügyfélkapcsolat

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Jogalap

  Név, e-mail cím, telefonszám.

  Kapcsolattartás, azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti cél.

  6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

  2. Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.

  3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megkereséseket tartalmazó levelek az érintett törlési kérelméig tart, de maximum 2 év.

  4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 1154 Budapest, Csorvás u. 30. címen,
  • e-mail útján a/az  info@seahunstore.com; finance@seahunstore.com; technicalsupport@seahunstore.com   e-mail címen,
  • telefonon a +36 20 4313 547  számon.

  7. Tájékoztatjuk, hogy

  • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a szerződést teljesíteni/egyéb kérését teljesíteni.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a szerződést teljesíteni/kérését feldolgozni.


  Kapcsolatfelvétel

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Jogalap

  Név

  Azonosítás

  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

  E-mail cím

  Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése

  Telefonszám

  Kapcsolattartás

  Üzenet tartalma, ha az tartalmaz személyes adatot

  A válaszadáshoz szükséges

  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

  2. Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.

  3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő az adatkezelési cél megvalósulásáig kezeli a személyes adatokat, de maximum 2 évig. Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

  4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

  5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 1154 Budapest, Csorvás u. 30. címen,
  • e-mail útján a/az  info@seahunstore.com; finance@seahunstore.com; technicalsupport@seahunstore.com   e-mail címen,
  • telefonon a +36 20 4313 547  számon.

  7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, hozzájárul, hogy a kapcsolatfelvétel során hozzánk került személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a jelen szabályzatnak megfelelően kezeljük.

  8. Tájékoztatjuk, hogy

  • a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, illetve ajánlat adásához szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot az adatkezelővel.
  • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


  Cookie-k (sütik) kezelése

  1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

  2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

  3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

  4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, látogatók nyomon követése, testre szabott működés biztosítása.

  5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

  Süti típusa

  Adatkezelés jogalapja

  Adatkezelés

  időtartama

  Munkamenet sütik (session), vagy egyéb, a honlap működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik

  A süti használatával nem történik adatkezelés.

  A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak, tehát csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.

  Statisztikai, marketing sütik

  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

  1 nap - 2 év, a süti tájékoztatónak megfelelően, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart az adatkezelés.

  6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő ismerheti meg.

  7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

  8. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

  Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

  Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

  Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

  Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)  Google Ads konverziókövetés használata

  1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
  2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
  3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
  4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
  5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
  6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
  7. A Google Consent Mode v2 alapján kettő új cookie típust is használ a Google: ad_user_data és ad_personalization, amelyek az érintett hozzájárulásán alapulnak, és amelyek az adatok felhasználására és megosztására vonatkoznak. Az ad_user_data a felhasználói adatok Google-nak történő hirdetési célú hozzájárulás megadására szolgál. Az ad_personalization szabályozza, hogy az adatok felhasználhatók-e a hirdetések személyre szabásához (pl. remarketing). Adatkezelő biztosítja a cookie bannerén / panelén a megfelelő hozzájárulások beszerzését, illetve visszavonását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
  8. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  https://policies.google.com/privacy


  A Google Analytics alkalmazása

  1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
  2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
  3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
  4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


  Hírlevél, DM tevékenység

  1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

  2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

  3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

  4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Személyes adat

  Az adatkezelés célja

  Jogalap

  Név, e-mail cím.

  Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé tétele.

  Az érintett hozzájárulása,

  6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

  A feliratkozás időpontja

  Technikai művelet végrehajtása.

  A feliratkozás kori IP cím

  Technikai művelet végrehajtása.

  5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

  6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

  7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig, az érintett törlési kérelméig), vagy a hírlevél megszűnéséig tart az adatkezelés.

  8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint
  • tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 1154 Budapest, Csorvás u. 30. címen,
  • e-mail útján a/az  info@seahunstore.com; finance@seahunstore.com; technicalsupport@seahunstore.com   e-mail címen,
  • telefonon a +36 20 4313 547  számon.

  11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

  12. Tájékoztatjuk, hogy

  • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
  • köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
  • tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással.
  • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


  Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik

  címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

  1. Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)

  Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

  Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

  Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

  Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

  Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

  Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.

  2. Egyes adatfeldolgozók

  Adatfeldolgozói tevékenység

  Név, cím, elérhetőség

  Tárhely-szolgáltatás

  Név: UNAS Online Kft.
  Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
  Elérhetőség: unas@unas.hu
  Weboldal: unas.hu  Egyéb adatfeldolgozó (pl. online számlázás, webfejlesztés, marketing)

  Kulcs-Soft Nyrt.
  1016 Budapest, Mészáros utca 13.
  +36 1 336 5300
  info@kulcs-soft.hu

  Számlázz.hu 
  Cég: KBOSS.hu Kft.
  Honlap: https//www.szamlazz.hu
  Email: info@szamlazz.hu
  Telefon: 06 30 35 44 789   

  harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

  3. Adattovábbítás harmadik fél részére

  A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.

  Adatkezelő tevékenysége

  Név, cím, elérhetőség

  Fuvarozás

  iLogistic Logisztikai Kft., 2051 Biatorbágy Verebély László utca 2., +36 23 804 211

  Online fizetés

  Cib Bank Zrt.
  Cím: 1027 BUDAPEST, MEDVE U. 4-14.
  Levelezési cím: 1537 BUDAPEST, Pf. 394.

  Telefonszám: (36-1) 423-1000
  E-mail cím: cib@cib.hu
  Webcím: www.cib.hu

  Adatvédelmi tájékoztató: http://www.cib.hu/jogi_nyilatkozat/index

  Barion Payment Zrt. 
  Székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.
  Engedély száma: H-EN-I-1064/2013
  Intézmény azonosító: 14859034
  Telefon: + 36 1 464 70 99

  Közösségi oldalak

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram/TikTok/Linkedin stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
  2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram/TikTok/Linkedin stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.
  3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.
  4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
  5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

  Facebook / Meta közös adatkezelés

  Adatkezelő a tevékenységre vonatkozóan Facebook / Meta profillal rendelkezik. A Facebook közösségi oldalon megvalósított statisztikai célú adatkezelés az Adatkezelő és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin Írország) közös adatkezelése. A közös adatkezelési megállapodás részleteiről a Facebook Oldalelemzések funkció adatkezelői függeléke ad részletes tájékoztatást. A függelék elérhető
  a következő linken: https://hu‐hu.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

  Adatkezelő a közösségi oldalon privát üzenetben kizárólag akkor kommunikál, amennyiben Ön ott keres meg minket.

  1. Érintettek kategóriái

  • azon érintett, aki regisztrált a közösségi oldalon, és „lájkolta” az Adatkezelő profiloldalát,
  • azon érintett aki a közösségi oldalon privát üzenetben felkeresi Adatkezelőt.

  2. Az adatkezelés célja

  Az adatkezelés célja a Facebook közösségi oldalon az adatkezelő tevékenységének, szolgáltatásának a megosztása, illetve népszerűsítése. Az érintett privát üzentben megadott adatait Adatkezelő felhasználhatja ahhoz, hogy az üzenetre választ adjon, egyebekben az Adatkezelő a közösségi oldalakon keresztül adatokat nem gyűjt, adatokat onnan nem emel ki.

  3. Az adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a Facebook közösségi oldalon.

  4. A kezelt adatok köre

  • érintett regisztrált neve,
  • érintett felhasználó nyilvános profilképe
  • egyéb, az érintett által a közösségi oldalon megadott, megosztott nyilvános adatok

  5. A kezelt személyes adatok forrása: A kezelt adatok forrása az érintett.

  6. Hozzájárulás visszavonása: Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, posztját, hozzászólását törölheti. Az adatkezelés a közösségi oldalakon keresztül zajlik le, melyeket harmadik fél
  üzemeltet. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Önnel folytatott beszélgetést. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 1154 Budapest, Csorvás u. 30. címen,
  • e-mail útján a/az  info@seahunstore.com; finance@seahunstore.com; technicalsupport@seahunstore.com   e-mail címen,
  • telefonon a +36 20 4313 547  számon.

  7. Az adatkezelés időtartama

  • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
  • amennyiben üzenetváltásra kerül sor, akkor 2 év.

  8. A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:  A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja. Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok ‐ így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

  9. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

  Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tud a Facebook közösségi oldalon keresztül az Adatkezelő tevékenységéről, szolgáltatásairól tájékozódni, a Facebook Messengeren keresztül üzenetet küldeni az Adatkezelőnek.

  10. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás): Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül

  11. A Facebook Ireland Ltd.‐vel kötött közös adatkezelői megállapodás:

  Az Oldalelemzések funkció összesített adatokat jelenít meg, amelyek segítségével átlátható, hogyan használják a Facebook oldalt az érintettek. A Facebook Ireland Limited („Facebook Ireland”) és az Adatkezelő közös adatkezelők az elemzési adatok kezelése tekintetében. Az Oldalelemzések függeléke határozza meg a Facebook felelősségét és az Adatkezelő felelősségét az elemzési adatok kezelése kapcsán. A Facebook Ireland vállalja az elsődleges felelősséget a GDPR értelmében az elemzési adatok kezeléséért, valamint hogy a GDPR‐ben előírt minden vonatkozó kötelezettséget betart az elemzési adatok kezelése kapcsán. A Facebook Ireland ezenkívül minden érintettnek elérhetővé teszi az Oldalelemzések függelékének kivonatát. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a GDPR értelmében megfelelő jogalappal rendelkezzen az elemzési adatok kezelésére, azonosítsa az oldal adatkezelőjét, és hogy betartson minden egyéb vonatkozó jogi kötelezettséget. A Facebook Ireland egyedüli felelőssége a személyes adatok kezelése az Oldalelemzések funkció kapcsán, kivéve az Oldalelemzések függelékének hatókörébe tartozó adatokat. Az Oldalelemzések függeléke nem biztosít az Adatkezelőnek jogot, hogy kikérje a Facebookfelhasználók személyes adatait, amelyeket a Facebook kapcsán kezel a Facebook Ireland, ideértve az oldalelemzési adatokat. Az Adatkezelő az adatvédelmi megkeresések teljesítése során a Facebook Ireland nevében nem járhat el, és nem adhat választ.

  Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

  1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
  2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Meta-n stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
  3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
  4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
  5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  Az érintettek jogai

  1. A hozzáférés joga

  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

  2. A helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  3. A törléshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

  4. Az elfeledtetéshez való jog

  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

  6. Az adathordozhatósághoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

  7. A tiltakozáshoz való jog

  A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

  8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

  • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Intézkedési határidő

  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

  Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  Az adatkezelés biztonsága

  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

  1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
  2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
  3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
  4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
  5. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.
  6. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
  7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.
  8. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

  A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):

  1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.
  2. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni
  3. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.
  4. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.
  5. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.

   Informatikai védelem

  1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.
  2. A Szolgáltató által használt személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
  3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.
  4. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.
  5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

  Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet.

  Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

  Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

  Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

  Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

  Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

  Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

  Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

  Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

  Panasztételi lehetőség

  Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Zárszó

  A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

  • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.);
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §a);
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a);
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a);
  • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról;
  • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.


  A cookie-k listája:

  Sl.No:

  CookieName

  Duration

  Category

  Description

  1

  CookieLawInfoConsent

  1 year

  Necessary

  Records thedefaultbuttonstate of thecorrespondingcategory&the status of CCPA. Itworksonly in coordinationwiththeprimarycookie.

  2

  cookielawinfo-checkbox-necessary

  1 year

  Necessary

  Setbythe GDPR CookieConsentplugin, thiscookie is usedtorecordtheuserconsentforthecookies in the "Necessary" category .

  3

  cookielawinfo-checkbox-functional

  1 year

  Necessary

  The cookie is setbythe GDPR CookieConsentplugintorecordtheuserconsentforthecookies in thecategory "Functional".

  4

  cookielawinfo-checkbox-performance

  1 year

  Necessary

  Setbythe GDPR CookieConsentplugin, thiscookie is usedtostoretheuserconsentforcookies in thecategory "Performance".

  5

  cookielawinfo-checkbox-analytics

  1 year

  Necessary

  Setbythe GDPR CookieConsentplugin, thiscookie is usedtorecordtheuserconsentforthecookies in the "Analytics" category .

  6

  cookielawinfo-checkbox-advertisement

  1 year

  Necessary

  Setbythe GDPR CookieConsentplugin, thiscookie is usedtorecordtheuserconsentforthecookies in the "Advertisement" category .

  7

  cookielawinfo-checkbox-others

  1 year

  Necessary

  Setbythe GDPR CookieConsentplugin, thiscookie is usedtostoretheuserconsentforcookies in thecategory "Others".

  8

  elementor

  never

  Necessary

  Thiscookie is usedbythewebsite's WordPress theme. Itallowsthe website ownertoimplementorchangethewebsite'scontent in real-time.

  9

  YSC

  session

  Advertisement

  YSC cookie is setbyYoutube and is usedtotracktheviews of embeddedvideosonYoutubepages.

  10

  VISITOR_INFO1_LIVE

  5 months 27 days

  Advertisement

  A cookiesetby YouTube tomeasurebandwidththatdetermineswhethertheusergetsthenewor old playerinterface.

  11

  yt-remote-device-id

  never

  Advertisement

  YouTube setsthiscookietostorethe video preferences of theuserusingembedded YouTube video.

  12

  yt-remote-connected-devices

  never

  Advertisement

  YouTube setsthiscookietostorethe video preferences of theuserusingembedded YouTube video.

  13

  _ga

  2 years

  Analytics

  The _gacookie, installedby Google Analytics, calculatesvisitor, session and campaigndata and alsokeepstrack of site usageforthesite'sanalyticsreport. The cookiestoresinformationanonymously and assigns a randomlygeneratednumbertorecognizeuniquevisitors.

  14

  _gid

  1 day

  Analytics

  Installedby Google Analytics, _gidcookiestoresinformationonhowvisitorsuse a website, whilealsocreating an analyticsreport of thewebsite's performance. Some of thedatathatarecollectedincludethenumber of visitors, theirsource, and thepagestheyvisitanonymously.

  15

  _gat_gtag_UA_179201720_2

  1 minute

  Analytics

  Setby Google todistinguishusers.

  16

  CONSENT

  2 years

  Analytics

  YouTube setsthiscookieviaembeddedyoutube-videos and registersanonymousstatisticaldata.

  17

  __cf_bm

  30 minutes

  Functional

  Thiscookie, setbyCloudflare, is usedtosupportCloudflare Bot Management.

   

  Korábbi Seahun.hu Adatkezelési tájékoztató verziók

  A dokumentumot hitelesíti és készítette: Virtualjog.hu
  Megtekintés / letöltés PDF formátumban: Megtekintés / letöltés
  A legutóbbi frissítés dátuma: 2024.07.21